Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Buddha 1-16 (ဗုဒၼ အပိုင္း၁ မွ ဗုဒၼ အပိုင္း၁၆ထိ)

(ေမေမ ပို႔ေပးတဲ့ ဗုဒၼႏွင့္ ဗုဒၼဘာသာအေၾကာင္းစာမ်ား)

Buddha 1
ဗုဒၼ=သစၥာေလးပါးတရားကိုသိျမင္သူ
ဒုကၡသစၥာ=ဆင္းရဲျခင္းအရင္းခံ အမွန္တရား ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း သေဘာတရား
သမုဒယသစၥာ=တဏွာ ေလာဘ၊ တပ္မက္တြယ္တာမွဳ ေႏာင္ဖြဲ့ျခင္း သေဘာတရား။
နိေျဂာဓသစၥာ=ဒုကၡခပ္သိမ္းျငိမ္းေအးျခင္ း သေဘာတရား
မဂၢသစၥာ =ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာတို ့ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသေဘာတရား။
ဗုဒၵသည္ သစၥာေလးပါး တရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ေတာ္မူျပီး ညာဥ့္ဦးယံတြင္အသေ၀ါတရားကုန္ခမ္းတည္းဟူေသာ နိဗၼာန္နဥာဏ္ကို ရရွိသည္။ သန္းေခါင္ယံတြင္ အရာရာကို ထိုးထြင္းသိျမင္တည္းဟူ ဒိဗၼစကၡဳဥာဏ္ကို ရသည္။မိုးေသာက္ယံ
တြင္ ေရွးျဖစ္ေဟာင္း ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ထြင္းေဖါက္သိျမင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ပုေဗၼနိ၀ါသညာဏ္ကိုရရွိျပီး ေလာကသုံးပါး၏ အတုမရွိ အႏိွဳင္းမဲ ့ ဘုရားရွင္အျဖစ္သို ့ ကဆုန္လျပည့္ေန ့တြင္ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္။(ဗုဒၼဘာသာကို မိရိုးဖလာကိုးကြယ္မွဳထက္ ေက်ာ္လြန္ေရြ ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျပီးမွ လက္ခံပါ။ ဗုဒၼက်င့္စဥ္မ်ားကို ( The arts of living ) = ေန့ ့စဥ္ လူမွဳဘ၀ျဖင့္
ယွဥ္တြဲက်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ ဥပမာ ၅ပါးသီလ ။ ျဗဟၼာစိုရ္တရားေလးပါး။ မဂၢင္ ၈ ပါး စသည္…။
ဗုဒၵ၀ါဒ “ လူ ့ဘ၀တည္ေဆာက္မွဳ “ေရွးအတိတ္ကာလ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာမွ ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ၊အကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းတရားအေျခခံျပီး မိဘ၂ပါး၏ ေပါင္းစည္းမွဳ ျဖင့္ လူအျဖစ္ ရရွိရန္ မိခင္၀မ္းတြင္ ပထမဦးစြာ ကာလလေရၾကည္တည္သည္။ ထိုမွ အျမဳပ္ ၊ထိုမွ သားတစ္ ၊ ထိုမွ ခက္မငါးျဖာ တည္းဟူေသာ ဦးေခါင္းေျခ လက္ အဂၤါ ေနရာ အတက္ေလးမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ ့။ ထိုမွ မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာေခါင္း ၊လ်ွာ ၊ ကိုယ္ စိတ္ စသည္ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္သည္။ လူတိုင္း လူတိုင္း သည္ မိမိ၏ ခႏၼာကိုယ္ဖြဲ ့စည္းပုံ သေဘာတရားကို ေၾကညက္စြာသိထားဖို ့လိုသည္။ မိမိ၏ ခႏၼာကိုယ္သည္ ရုပ္ +နာမ္ ႏွစ္ပါးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ကို သိနားလည္ရမည္။ ရုပ္၏သေဘာတရားသည္ အခ်မ္း အပူ စသည္ ့ သေဘာတရားေၾကာင့္ ေဖါက္ျပန္ေသာသေဘာရွိ၏။ နာမ္၏ သေဘာတရားသည္ အာရံုတို ့တြင္ ကိုင္းညြွတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ခႏၡာကိုယ္၏ရုပ္တရားျဖစ္မွဳမွာ ဦးေခါင္း ၊ေျခလက္ ၊မ်က္စိ၊နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္စိတ္စသည္ ျဖစ္ျပီး ခႏၡာကိုယ္၏ နာမ္တရားျဖစ္မွဳမွာ စိတ္တရားႏွင့္ ေစတသိတ္တရားတို ့ျဖစ္၏။ ဗုဒၼသည္ မိမိခႏၵာကိုယ္ကို က်ွ္သို အၾကမ္းအားျဖင့္ ့ ၅ပါးပိုင္းျခား၏။
(၁) ရူပကၡႏၼာ= ရုပ္အဖြဲ ့အစည္းအစု။ (၂) ၀ိဥာဏကၡႏၼာ=စိတ္အဖြဲ ့အစည္းအစု။ (၃) သညကၡႏၼာ= မွ တ္သားမွဳ ့အဖဲြ့ ့့အစည္းအစု။(၄) ေ၀ဒနကၡႏၼာ= ခံစားမွဳ အဖြဲ ့အစည္းအစု (၅)သခၤ ါရကၡႏၼာ=ျပဳျပင္စီရင္မွဳ အဖြဲ ့အစည္း အစု။ တို ့ျဖစ္သည္။က်ွ္သို ့ျဖင့္ ၅ပါးေသာ အဖြဲ အစည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစု တည္ေဆာက္ထားေသာ မိမိ ခႏၡာအိမ္သည္ ရုပ္ +နာမ္ ၂ပါး သာျဖစ္ေရြ ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလြဲ ေနေသာ အစုအေ၀းတခုသာ ျဖစ္သည္ဟု စြဲျမဲစြာမွတ္ယူထားရမည္။
စိတ္ တရားသည္ အာရံုကို သိတတ္ေသာ သေဘာရွိေရြ ့ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ျပိဳးျပက္ ျဖဴစင္သည့္ သေဘာရွိသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္မွဳရွိ၏။
ေစတသိတ္မူကား မိမိကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမရွိ စိတ္ကို မွီတြယ္ျဖစ္ရေသာ သေဘာရွိျပီး ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ျဖဴစင္ေနေသာ စိတ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆးဆို းေပးေလ့ရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ ၊ေကာင္းေသာစိတ္ စသည္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

ဆက္ရန္။
Florist မွေပးပို ့သည္ ။
-------------------------------------------------

Buddha 2
ဗုဒၼ= သစၥာေလးပါးတရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ျပီးသူ။ ပထမ ညဥ့္ ့ဦးယံတြင္ အာသ၀ကၡယညာဏ္ ။ သန္းေခါင္ယံတြင္ ဒိဗၼစကၡဳဥာဏ္။ မိုးေသာက္ယံတြင္ ပုေဗၼနိ၀ါသဥာဏ္ ။ထိုမွ သဗၼညဳတ ဥာဏ္ကို ရရွိႈ ေရြ ့ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန ့၀ယ္ အတုမရွိ ဘုရားရွင္ အျဖစ္သို ့ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္။ သစၥာေလးပါး။= ၁။ ဒုကၡသစၥာ၊ ဆင္းရဲျခင္း အရင္းခံေသာ ျဖစ္ပ်က္တရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္း။ ၂။သမုဒယသစၥာ=ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အရင္းခံသည့္ တဏွာ၊ေလာဘ၊ တပ္မက္ျခင္း။တြယ္တာေႏွာင္ဖြဲ ့မွဳ ကင္းျခင္း။ နိေျဂာဓ သစၥာ= ဒုကၡခပ္သိမ္း ျငိမ္းျခမ္းျခင္း။၄။မဂၢသစၥာ= ဒုကၡသစၥာခ်ဳပ္ေၾကာင္း ၊ သမုဒယသစၥာ ကင္းေၾကာင္း အမွန္ကို သိျမင္ျခင္း။
ကံစီမံရာဟု ဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုကံကို မိမိကသာဖန္တီး ျပဳမူျခင္းျဖစ္သည္။ ကံ= ျပဳ လုပ္ေသာအမွဳ = မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေသာအမွဳ ။ ကံဆိုသည္မွာ သာမန္အျပဳအမူ သက္သက္မဟုတ္။ ေစတနာပါသည့္ ေစတနာကို အေျခခံသည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သည္။
မိလိႏၵမင္းအား ရွင္နာဂသိန္က လူ့ ဘ၀၏ ျဖစ္တည္္မွဳကို သရက္ေစ့ ၊သရက္သီး ၊သရက္ပင္ တို ့၏ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္မွဳႏွင့္ ဥပမာျပဳ ႏိွဳင္းယွဥ္ျပသခဲ့သည္။ သရက္ပင္သည္ သရက္သီး ၊ သရက္ေစ့ႏွင့္အေၾကာင္းမကင္းသျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ ရွင္သန္ေနသကဲ ့သို ့ ဘ၀သစ္ျဖစ္သူသည္ ဘ၀ေဟာင္းက သူမဟုတ္။ သီးျခားကင္းလြတ္ေနသူ 
“ အျခားတေယာက္လည္းမဟုတ္။ အေၾကာင္းမကငး္ၾကသျဖင့္ ၊ ဆက္စပ္မွဳရွိေနေသာ လက္ရွိဘ၀မွ စုတိစိတ္က်သည္ႏွင့္ ဘ၀သစ္တြင္ ခ်က္ျခင္း ဇာတိျဖစ္လာသူတည္း။ လူ့ဘ၀သည္သံသရာဆိုသည့္အတိုင္း တဘ၀ျပီး တဘ၀ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနသည္။ အမွန္ကိုမသိျမင္ေသးေသာ မိမိ၏ အ၀ိဇၵာေၾကာင့္ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ တည္းဟူေသာ သခၤါရ ျပဳျပင္စီရင္မွ ု ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၵစိတ္ဟူေသာ ၀ိညာဏ္ျဖစ္ေပၚသည္။ ၀ိညာဏ္ႏွင့္အတူ ေစတသိတ္ဟူေသာ နာမ္သဘာ၀။  ၊ကမၼဇရုပ္ဟူေသာရုပ္သဘာ၀မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။ ထိုရုပ္နာမ္ေၾကာင့္ မ်က္ေစ့။နား။ႏွာေခါင္း ။လွ်ာ။ ကိုယ္ ။စိတ္။ေျခ ။လက္ အ၈ၤ ါ ျဖစ္ေပၚသည္။ ထိုမွ ေမြးဖြား ။ကေလး။လူငယ္။လူၾကီး။ ဘ၀ေရာက္ရွိ။ အာရံုအသီးသီး ခံစား၊ ဖသျဖစ္ ေပ်ာ္ရွြင္ ေက်နပ္ အားရ ။ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ။ခံစားမွဳေပါင္းစုံ ျဖစ္လာသည္။ထိုမွ တပ္မက္မွဳ ၊တြယ္တာေႏွာင္ဖြဲ ့မွဳ ၊ တဏွာ၀င္ေရာက္သည္။ ထိုမွ စဲြလန္း တမ္းတမွ ုုေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကံေၾကာင့္ ကမၼဘ၀ျဖစ္လာသည္။ ထိုမွ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး အတူတြဲေရြွ ့ဥပပတၱိဘ၀လည္သည္။ အခါအားေလ်ွာ္စြာ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းတရားကပ္ပါလာသည္။ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ မိမိထူေထာင္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံက ကမၼဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္သည္။ ထိုကမၼဘ၀ေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀တြင္ ပဋိသေႏၵေနျခင္းတည္းဟူေသာ ဇာတိျပန္ျဖစ္လာသည္။ ဇာတိမွ ၀ိဥာဏ္ နာမ္ရုပ္ အယတန ၊တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ကံ ၊ကုသိုလ္ကံ ၊အကုသိုလ္ကံ ေၾကာင့္ ကမၼဘ၀ထူေထာင္ျပန္သည္။ ထိုမွ ဓမၼတာသေဘာတရားအရ  အို နာေသျဖစ္ေပၚျပီး တဘ၀ဆုံးျပန္သည္။ ဘ၀အသစ္ျဖစ္ေပၚလာျပန္သည္။ သို့ ့ျဖင့္ ဇာတိ ၊ဇယာ၊ ဗ်ာဓိ ၊မရဏာ တို ့ အဆက္မျပတ္ ဒလစပ္ ကူးေျပာင္း ျဖစ္ေပၚရျခင္းကို ဘ၀သံသရာ (ပဋိစၥ သမၼဳပါဒ္) က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ ္္လည္ပတ္ျခင္းဟုေခၚသည္။ မည္သည့္ နတ္ေဒ၀တာ မည္သည့္ ဘဳရားကမွ ျပဳျပင္စီရင္ ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမွန္တရားကို သိျမင္ႏိုင္ရမည္။ သတၱ၀ါတခု ကံ တခု မိမိျပဳသည္အမွန္။ ကံ =မိမိျပဳလုပ္ေသာအမွဳ  =ကံအျဖစ္ထေျမာက္ေသာ ေကာင္းကံ ဆိုးကံ တို ့သည္ အခြင့္သင့္လ်င္ သင့္သလို ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ေပးသည္။ ဒိ႒ဓမၼ ေ၀ဒနိကကံ= မ်ွက္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္အက်ိဳးေပးသည္။
ဥပပဇၼ ေ၀ဒနိကကံ =ေနာက္ဘ၀မွာမွ အက်ိဳးေပးသည္။ အပရာပရိက ေ၀ဒနိကကံ =ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဘ၀ တခုခုတြင္မွ အက်ိဳးေပးသည္။အေဟာသိကံ = ကံကိုက အားေပ်ာ့လြန္းသျဖင့္ အက်ိဳးေပးရန္ အခြင့္ မၾကံဳျခင္း။
ဇာနကကံ= ပဋိသေနၵ ေနစဥ္ကာလျဖစ္ေစ သက္ရွိထင္းရွားစဥ္ျဖစ္ေစ။ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေပးတတ္ျခင္း။
ဥပတမၻကကံ=အခ်ိဳ ့ကံသည္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးမေပးဘဲ အျခားကံ၏ ျဖစ္ေပၚျပီးေသာ အက်ိဳးကို အေထာက္အပံ ့ ေပးျခင္း။
ဥပပိဠကကံ=အခ်ိဳ ့ကံသည္ တျခားကံ၏အက်ိဳးေပးမွဳကို တားဆီးထားျခင္း။ ဥပေစၧဒကကံ= အခိ်ဳ ့ကံသည္ အားနည္းသည့္ အျခားကံ၏ အရွိန္အ၀ါကို ေခ်ဖ်က္၍ ရုတ္တရက္  မိမိအက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း။ ဂရုကကံ= အမိအဘကို ျပစ္မွားေသာကံ ။
အာစိဏၠကကံ = အေလ့အက်င့္ရွိေသာ ျပဳေလ့ ျပဳထရွိေသာကံ။ အာသႏၵကံ= ေသခါနီးျဖစ္ေပၚေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံ။မရဏကံ =ယခင္ျပဳဖူးေသာ ေစတနာကံ၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မွဳေၾကာင့္ကမၼနိမိတ္ ၊အနာ၈ါတ္အက်ိဳးေပး ဂတိနိမိတ္ ၊ျဖစ္ျပီး ထို မရဏသႏၵက႕သည္ ေနာက္ဘ၀အတြက္ ဇာတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ကဋတၱာကံ =ဘ၀အဆက္ဆက္ ၾကြင္းက်န္ေနေသာကံ။အတိတ္ကံ=ပဋိသေႏၵစိတ္ကို အက်ိဳးေပးသည္။ က်ွ္သို ့ ျခားရဟပ္ပမာ လည္ပတ္ေနမွဳကို မျပတ္ သတိရွိ ဆင္ခ်င္ ႏိုင္ၾကပါေစ။ ဗုဒၵ၏ အႏွစ္ပါေသာတရားကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သိျမင္တတ္ၾကပါေစ။

Florist မွေပးပို ့သည္။
-------------------------------------------------

Buddha 3
ဗုဒၼသည္ ဖန္ဆင္းရွင္မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၼသည ္ teachings  ေပးသူျဖစ္သည္။ သူသည္လူသားစင္စစ္ျဖစ္၍ မိခင္ ဖခင္ရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ခြင့္ရွိသည္။ အေျခခံက်ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးရွိသည္။ ၄င္းတို ့မွာ…ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(1)  Right Thought
(2) Right View 
(3) Right Speech
(4) Right  Action
(5) Right Livelihood
(6)  Right Effort
(7) Right   Mindfulness
(8) Right Concentration  တု ့ို့ျဖစ္သည္။
ဗုဒၼဘာသာဆိုသည္မွာ စိတ္ကို ျငိမ္ေအာင္ ၊ သို ့မဟုတ္ ျငိမ္းေအးေအာင္ ျပဳရန္သင္ၾကားသည္။ အခါမလပ္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္သည္။  သူတပါးယုံခိုင္းတိုင္းယုံရသည္မဟုတ္။
ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္မွ understanding  ျဖစ္မည္။ realization  ျဖစ္မည္။ အေျပာမဟုတ္။
 လက္ေတြ ့က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက သေဘာေတြ ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 တရားအားထုတ္ေသာအခါ စိတ္သည္ ပ်ံလြင့္ျခင္းမရွိ ျငိမ္သက္ေနရမည္။ စိတ္သည္ မွတ္ခိုင္းတာသာသိျပီး အမွတ္မွ လြတ္ထြက္မသြားလ်ွင္  ေမာဟကင္းမံဲ့ေနပါမည္။ ေမာဟမရွိပါက ေလာဘ  မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ေဒါသ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ အျမဲ ပစၥဳပၼန္ကိုသာ ေရွ ့ရွဴ ေနပါက ေလာဘ ။ေဒါသ ။ ေမာဟ မ၀င္ပါ။
 မွန္ကန္စြာ ႏွလုံးသြင္းတတ္ဖို ့လိုပါသည္။ အရာရာတြင္  ငါ ထည့္ျပီး  subjectively   မၾကည့္ဘဲ  ငါမပါဘဲ  objectively  ၾကည့္တတ္ဖို ့လိုပါသည္။ ငါဆိုသည္မွာတည္ျမဲသည္မဟုတ္ပါ။
ဗုဒၼဘာသာ၀င္ျဖစ္ရသည္မွာ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟနည္းေအာင္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ဘာသာျဖစ္၍ ဗုဒၼသာသနာမွာလူလာျဖစ္ရသည္မွာ  ကုသိုလ္အလြန္ထူးပါသည္။  ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ရွိေသာ ငါးပါးသီလကို လုံျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္လွ်င္ပင္  တန္ဘိုးအလြန္ရွိေသာလူ လူျပီသေသာလူ  ျဖစ္မည္မလြဲပါ။
ယေန ့  ကမၻာၾကီးသည္ ပူေလာင္ေနသည္။ ပူေလာင္ေနေသာ ကမၻာၾကီးကို ျငိမ္းေအးေအာင္  ဗုဒၼ၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဓမၼနည္းျဖင့္္သာ ကုစား ႏိုင္ပါသည္။

ငါပါးသီလကို ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကည့္ပါ။
Florist , on 28/5 /2010  , at  7;50pm

-------------------------------------------------
Buddha4
ဗုဒၼသည္ သူ၏ သာသနာကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ႏွစ္ခန့္ ့သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဗုဒၼ၏ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆင့္ပြားျပဳစုမွဳေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ဗုဒၼ ပရိနိဗၹာန္စံ၀င္ျပီးေနာက္ သာသနာေတာ္သည္ မိွန္ခဲ့ တခါ သာခ်ီတလွဲ့ ့ ငွက္ခါးပ်ံသလို နိမ့္တုံ ျမင့္တုံ ရွိခဲ့၏။ ဂိုဏ္ကဲြးမ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာသည္။ ရံခါ အုပ္စိုးသူတို့ ့က လိုလိုလားလားရွိခဲ ့ေသာ္လည္း ရံခါ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံရသည္လည္းရွိသည္။ သို ့ရာတြင္ ဗုဒၼဘာသာ၀င္တို့့ ့က အျခားဘာသာ၀င္တို ့ကို   ယေန ့ ့အထိ  သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲမွဳမ်ား ႏွိပ္စက္ ကလူ ျပဳမူျခင္းမ်ား တု့ံ ့ျပန္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ား တစုံတရာ မျပဳမူခဲ ့ၾကပါ။ 
 ဗုဒၼဘာသာသည္ အိႏၵယႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း  ဟိႏၵဴ ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထုံးစံမ်ာႏွင့္ တူညီမွဳ ရွိသျဖင့္ ဟိႏၵဴမ်ားအၾကား ဗုဒၼသာသာနာ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ေနာင္အခါ သီရိဓမၼာေသာက မင္းၾကီးသည္ ဗုဒၼသာသနာကို ပ်ံ ့ပြားထြန္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ ့သည္။
ဗုဒၼ ပရိနိဗၼာန္စံ၀င္၍္  ေတေဇာဓါတ္ေလာင္က်ြမ္းေတာ္မူျပီး သုံးလအလြန္တြင္  ဗုဒၼ၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို လိုတိုးပုိေလွ်ာ့ လုပ္လိုသူ ေဒ၀ဒတ္၏   လက္က်န္ဂိုဏ္းသားမ်ားအႏၱာရယ္ေၾကာင့္  ရွင္မဟာကႆပ အမွဴးျပဳေသာ ရဟန္းေတာ္ (၅၀၀)သည္ ေရွးဦးီးစြာ သဂၤါယနာ တင္ခဲ ့ၾကသည္။(သဂၤါယနာတင္= စုေပါင္းရြတ္ဆိုျခင္း=ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္မ်ားကို စုေပါင္းညွိႏွိဳင္းတည္းျဖတ္၍  အမ်ားသေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္း )
ဗုဒၼ၏ ပိဋက သုံးပုံ (တရားေဒသနာမ်ား) ကိုရဟန္းေတာ္မ်ားက  အာဂံုေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆင့္ပြား ထိန္းသိမ္း ျဖန္ ့ျဖဴးခဲ့ၾကသည္ ။
ေထရ၀ါဒဂိုဏ္း=  ေတာင္ပိုင္း ဗုဒၼဘာသာဂိုဏ္း =ဗုဒၼ၏ ႏွဳတ္ျမြက္တရားေတာ္တို ့ကို တစုံတရာျပင္ဆင္ ထုတ္ႏွဳတ္ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိ အရွိ
ကိုအရွိအတိုင္းထား သည္။(  ေထရ၏ အဓိပၼါယ္မွာ  အနည္းဆံုး(၁၀)၀ါရ  သီလသမာဓိႏွင့္ျပည္စံုျပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဟု ဆိုလိုသည္။ )
ဗုဒၼကို အျမဲ ကန္ ့လန့့္ ့တိုက္ခဲ ့ေသာ  ေဒ၀ဒတ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကစ၍ ဂိုဏ္ကြဲမ်ားတည္ေထာင္လာရာ  ထိုမွ ဂိုဏ္းေပါင္းမ်ားစြာ ျဖာထြက္သြားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ပိုင္း   ေထရ၀ါဒဂိုဏ္းႏွင့္  ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း  မဟာယနဂိုဏ္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိုးကြဲသည္။ မဟာယာန ဆိုသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာ
နိဗၼာန္ယဥ္ ဟု အဓိပၼာယ္ရသည္။ နိဗၹာန္သို ့ ပို  ့ေဆာင္ေသာယာဥ္ဟု ဆိုလိုသည္။မဟာယာနသည္ သကၤန္းကို ရံုေသာ္လည္း္ လူ၀တ္ေၾကာင္ႏွင့္ မ်ားစြာမျခားလွေခ်။
၀ိနည္းသိကၡာကိုမေလးစား။သေဘာတရားမခိုင္မာ။လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳတတ္သည္။
အေနာက္ မဇၥ်ိမေဒသမွ (အိႏၵိယဘုရင္  )  သီရိဓမၼာေသာက (အာေသာက) မင္းၾကီးသည္  မိမိဘခင္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ  မဟာယန ဂိုဏ္းသားတို ့၏ အမူအက်င့္ကို စက္ဆုတ္ရြံွရွာသျဖင့္ တူေတာ္စပ္သူ နိေျဂာဓ သာမေဏ၏ အဆုံးအမ ကိုခံယူကာ ဗုဒၼဘာသာ၀င္ျဖစ္လာသည္။
သူသည္ အေမ်ွာ္အျမင္ၾကီးသူျဖစ္၍  ဗုဒၼသာသနာကို ကမၻာတ၀ွွမ္း ပ်ံ ့ႏွံ ့ေစရန္ သားေတာ္ မဟိႏၵႏွင့္ သမီးေတာ္  သဂၤမိတၱာတို့ကို သာသနာေဘာင္သို ့သြတ္သြင္းခ်ီးျမွင့္ျပီး သာသနာျပဳေစလြွတ္သည္။ သူသည္ တိထၳိတို့ ့ကို ႏွိမ္နင္း၍ ကိုးတိုင္းကိုး႒ာနသို့ ့ သာသနာျပဳေစလြွတ္ခသာ မင္းျဖစ္သည္။ ယခု  ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုစ္၊  ယိုးဒယား ၊  ဟိမ၀ႏၱာ၊ လကၤာဒီပ သီဟိုရ္က်ြန္း၊    သု၀ဏၠသထုံျပည္၊ တရုပ္ျပည္၊ ပါကစၥတန္၊အဖဂန္နစၥတန္ ပါ၀င္ သည္။ သူသည္ ဇဗၼဴထိပ္တ၀ွမ္းတြင္  ေစတီေပါင္း ၈၄၀၀၀ ၊ ေရကန္ေပါင္း၈၄၀၀၀၊ ေက်ာင္းတိုက္ေပါင္း၈၄၀၀၀တို့ကို တည္ထား ေပးလွဴခဲ ့ေသာ အတုမရွိ ဘုရင္မင္းျမတ္တပါးျဖစ္သည္။(မၾကာေသးခင္က အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ေုဒၼရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကို တာလီဘန္မ်ားဖ်က္ဆီးခဲ ့သျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူတို ့က အသစ္ျပင္ဆင္မြွန္းမံခဲ့ၾကသည္)
ဂိုဏ္း ကြဲမ်ားမွဳိလိုေပါက္ေနခဲ ့ေသာ္လည္း  ေုဒၼသာသနာေတာိသည္ အားေကာင္းေသာဆီမီးတိုင္ၾကီးသဘြယ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပလ်ွက္ ေုဒၼကိုယ္ေတာ္တိုင္ စတင္ထြန္းညွိ ခဲ့၍ ရွင္သာရိပုတၱရာကဲ ့သို ့  ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား  ဆက္လက္အားျဖည့္ ဆီေလာင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုထက္တိုင္ ၀င္းလက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လူသတ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေုဒၼသာသနာျပန့္ ့ပြားထြန္းကား ႏိုင္ပါက အမွန္တကယ္ ကမၻာၾကီးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။         ။

Florist    on  3  / 6  /  10    at   6pm

Buddha 5
စေကာ့တလန္ျပည္  အီဒင္ဘာရာျမိဳ ့ ၊ ကြင္းန္ မာဂရက္ တကၠသိုလ္ က ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ  ယဥ္ေက်းမွဳ နဲ ့ သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို   ဂ်ာမန္ ၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္  သုံးဘာသာ နဲ ့ သင္ၾကားပို ့ခ်ေနသူ ပါေမာကၡ ူ “ မာ့ခ္ ေအ  ပီ  ဂရမ္”( Mark A . P .Gram ) ေရးသားတဲ ့ “Postmodern Buddha “ ဆိုတဲ ့ ေဆာင္းပါးထဲ က အခ်ိဳ ့ ့ကို ေကာက္ႏွဳတ္ေ၀ငွေေပးမွာျဖစ္တယ္။ သူက “ဘာသာအယူ၀ါဒဆိုတာ   ယုံၾကည္သက္၀င္မွဳပါ “ (spirituality)  လို ့ အစခ်ီထားတယ္။  “  အီဒင္ဘာရာျမိဳ  ့က  ရြိဳင္ရယ္မိုင္းလ္လမ္းၾကီး အလြန္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းတဲ ့ဆိုင္တဆိုင္ရဲ  ့ စင္ေပၚမွာ  အနီေရာင္ ကတၱီစ နဲ ့  တင့္တင့္တယ္တယ္    ထိုင္ေနေတာ္မူတဲ ့ ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္တဆူကို ကြ်န္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္လာပါတယ္ “တဲ ့။ ခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အခန္းက စားပြဲေပၚမွာ ေအးျငိမ္းတည္ၾကည္စြာ ျပံဳးလ်က္  စံ့ပယ္ေနတာ ၆လရွိပါျပီ။”  လို ့ဆိုပါတယ္။” ကြ်န္ေတာ့ရံုးခန္းကို ေရာက္လာသူတိုင္ း အရင္ဆုံး မ်က္စိ က်တာက ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္ပါပဲ ။ျမင္ေတြ ့သူတိုင္းက သူ ့ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကပုံပါ” တဲ ့။  “သူတို ့ ခုဆို  သူတို ့အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ ့ ဗုဒၼ ရုပ္ပြားေတာ္ ကို အေရာင္းဆိုင္မွာ ရွာေဖြ ၀ယ္ယူေနေလာက္ပါျပီ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ ။ ဘာက ဆဲြေဆာင္ေနသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီရုပ္တုနဲ ့ ဒီမွ် လြယ္လြယ္ကူကူ ရင္းႏွီးသြားၾကသလဲ ။ ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္ေနတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကေရာ  ဘာ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရုပ္တု တို ့ ေဒးဗစ္ၾကယ္ တို ့ ကို  ကြ်န္ေတာ့ စားပြဲမွာ  တင္မထားတာပါလိမ့္။” “ဒါဟာ အခုတေလာ   အေနာက္တိုင္းေပါ့ပ္ ယဥ္ေက်းမွဳ အတြင္း  အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္လာတဲ ့ အင္အားၾကီးယဥ္ေက်းမွဳ   အေျပာင္းအလဲတစ္ခုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဟာ Star wars  ဇတ္ကားရဲ ့ ့သက္၀င္ယုံၾကည္မွဳေတြကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခဲ ့ၾကတယ္။ Star Trek  လို အားထားရတဲ ့ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၼံဇာတ္ကားေတြက (ေလာကီကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဘာသာေရး လြွမ္းမိုးမွဳ လက္သင့္ခံသင့္ မသင့္ ျငင္းခုံခဲ ့ၾကတယ္။ ကံသာပဓါန ၀ါဒ(fatalism ) ထဲ  ကို ၤ  Final Destination  ဇတ္ကားက လိုက္ပါ တိုး၀င္သြားတယ္။ မက္ေဒါနားဟာ Material Girl  ကေန  Spiritual Girl  ဘ၀ ေျပာင္းသြားတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဇတ္ကားေတြဟာ ဘာသာေရးေတြဆီ နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာၾက ဘို႔ တစုံတရာ အေျဖရွာၾကဖို႔ ကို  ေစ့ေဆာ္ေပးလိုက္တာပါပဲ ။ လူေတြရဲ ့ ယုံၾကည္သက္၀င္မွဳ ကို ေဆြးေႏြးျခင္း  ဟာ  “အေနာက္တိုင္း လူ ့ေဘာင္ အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း  အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္သြယ္ေနထိုင္ၾကတဲ ့ တခုတည္းေသာ ျမိဳ ့ျပ တည္ေထာင္ေနထိုင္မွဳ စံနစ္ထဲမွာ အမ်ိိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားတဲ ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ေတြ  ဘာသာေရးေတြ ၾကား အတူတကြ   ညွိႏိုွဳင္း     ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ဘို ့ ပုံစံသစ္တခု ခ်မွတ္ေဖၚေဆာင္ျခင္း “ လို ့ ခ်က္သမတ ႏိုင္ငံ သမတၾကီး ကဗ်ာဆရာ “ဗက္လက္ဗ္ဟာဗယ္က  ေျပာခဲ ့ဖူးပါသတဲ ့။အေရွ  ့နဲ ့ အေနာက္ဆုံရာ ေနရာကို  ေရးဖဲြ ့ထားတဲ ့ Samsara စာအုပ္ကိုလဲ ဖတ္ရွဳဖူးပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းသားေတြဟာ  ဗုဒၼ၀ါဒကို ရစ္ခ်တ္ဂီယာ ၊ စတီဗင္ ဆီးဂဲ လ္ ၊ကီႏူး၀ီ  တို ့လို  ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြဆီကေနျပီး ထိေတြ  ့ သိျမင္လာၾကတယ္။ တီနာတာနာရဲ ့ သီခ်င္း   ေပါ့ပ္ေတးသီခ်င္း  ေတြကေနလဲ ေနာက္ဘ၀ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ဘ၀သံသရာလည္ပတ္ျခင္း ဆိုတာမ်ိဳးေတြ  ၾကားဖူးနား၀ရွိလာတယ္။   ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာမွ    လက္ေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ  အနီေရာင္ ဗုဒၼ ရုပ္ပြားေတာ္ေတြ   အေရာင္းသြက္ေနတာကို ထူးဆန္း တယ္ ေျပာမလား။း တိုက္ဆိုင္မွဳ  လို ့ပဲ ေျပာမလား။ အေသအခ်ာ စဥ္းစားဘိ ု ့ပါ “   တဲ ့ ။

Florist အေနနဲ ့ ေျပာခ်င္တာကေတာ့  တျခားဘာသာေတြကို ေတာ့ မေျပာေတာ့ပါ။   ဗုဒၼဘာသာအေနနဲ ့ ေလာကီအေရးမွာ ဘာသာေရး လြွမ္းမိုးမွဳရွိေလ ေကာင္းေလျဖစ္မွာပါ။   ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ အေျခခံ ထိန္းသိမ္းရမဲ ့ ပညပ္ခ်က္ ၅ခုဟာ (၅ပါးသီလ)  လူသားေတြကို သို ့မဟုတ္ လူ ့ေဘာင္ေလာကကို အမွန္တကယ္ျငိမ္းခ်မ္း ေအးျမေစမွာ ျဖစ္လို ့ပါပဲ  ။      ဗုဒၼဟာ လူမွုဳ က်င့္၀တ္သိကၡာေတြကို သင္ၾကားေပးတဲ ့ ဆရာတဆူ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ပါပဲဲ။( ဥပမာ = ၃၈ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္မ်ား ) လူ့ ့ေလာကနဲ ့ သီးျခား ကင္းကြာေနတဲ ့ ဘာသာမဟုတ္ပဲ လူေတြကို ယဥ္ေက်းေအာင္ စာနာတတ္ေအာင္ လိမၼာေအာင္  အျမဲ သင္ၾကားေပးေနလို ့ပါပဲ ။

Florist ေပးပို ့သည္။  on   11  /6  10   at12am
-------------------------------------------------
Buddha 6
မိလိႏၵပဥွာက်မ္း( ပဥွာ=ျပႆနာ) 
မိလိႏၵ(King Mileinda) သည္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဂရိခ္ဘုရင္ မိနန္ဒရို ့စ္(King Menandaros)သို ့မဟုတ္ မိနန္ဒါ( King Menandar)ကို ဆုိလိုသည္။
 ခရစ္သကၠရာဇ္မေပၚမီ  ႏွစ္ရာစုခန္ ့က အိႏၵိယျပည္ အေနာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားကို ဂရိခ္ဘုရင္တို ့ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့ၾကသည္။ ဤက်မ္းတြင္ ဂရိခ္အႏြယ္၀င္ မိလိႏၵသည္ ပညာညာဏ္ခြန္အားၾကီးသူျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိ၏ယုံမွားသံသယကို ေျဖေဖ်ာက္လို၍ ရွင္နာဂေသန အား  ေမးေလွ်ာက္ေသာ  ပုစၧာမ်ားႏွင့္ ရွင္နာဂေသန၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို  ေရးသားစီရင္ထားသည္။
ဘုရင္ မိလိႏၵ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ထိုစဥ္က ေယာနကတိုင္း သာဂလျပည္ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ အိႏီၵယျပည္ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ ရွိ (ဆာယာလ္ကုတ္)ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မိလိႏၵသည္ ေုဓၼဒႆနကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျပီးမွ ပထမဦးစြာ လက္ခံက်င့္သုံးသူဟု ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခ့ဲ္သည္။

မိလိႏၵႏွင့္ နာဂေသန တို ့၏ ေရွး အတိတ္ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း
ဤဘဒၵကမၻာ၀ယ္ ဘုရားငါးဆူ ပြင့္ရာတြင္ ကႆပ ဘုရားရွင္လက္ထက္၌ ဂ၈ၤ ါျမစ္ ကမ္း၌ ေက်ာင္းသင္ခန္းတခုရွိ၏။ ရဟန္းတပါးသည္ တံျမက္လွည္းရင္း.. သာမေဏတပါးအား ေခၚ၍ အမွဳိက္မ်ားကုိ
 စြန္ ့ ျပစ္ေစ၏။သာမေဏသည္ မၾကားေယာင္ျပဳေသာ္ ရဟန္းသည္  တံျမက္စည္းျဖင့္ ပုတ္ခတ္ဆုံးမ၏၊ သာမေဏသည္ ငိုယိုကာ အမွဳိက္ကိုစြန္ ့ရင္း အရွိန္ျပင္းစြာတက္လာအပ္ေသာ ရွင္းေနမင္းကို ေမ်ွာ္ၾကည့္လ်က္
  “ ဤ အမွဳိက္ကို သန့္ရွင္းရေသာ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရွင္ေနမင္းကဲ  ့သို ့ ဘုန္းတံခိုးအာႏုေဘာ္ၾကီးျမင့္ေသာမင္းျဖစ္ရပါလို၏” ဟု ဆုေတာင္း၏။ ထိုေနာက္  ၈ဂၤ ါျမစ္တြင္းမွ အလိပ္အလိပ္ တက္လာအပ္ေသာ လွဳိင္းတံပိုးတို႔ကို    ၾကည့္ကာ “ ဤေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ငါသည္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀၌ ယခုတက္လာေသာ လွဳီင္းတံပိုးမ်ားကဲ ့သို ့ ခြန္အားၾကီးမားေသာ ပညာဥာဏ္တို့ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ရပါလို၏။” ဟုထပ္မံဆုေတာင္း၏။ရဟန္းသည္ ထိုစကားကို ၾကားလတ္ေသာ္  ဤသို ့ တုံ ့ျပန္ဆုေတာင္းေလ၏။ “ ေန ့စဥ့္ ေက်ာင္းတလင္း  ၌တံျမက္လွည္းရေသာ ကုသိုလ္တို ့ေၾကာင့္ တလိပ္လိပ္ တက္ၾကြလာေသာ လွဳိင္းတံပိုး တို ့သည္ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တုံးတို႔၏ ေအာက္၀ယ္ ျပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားရသကဲ ့သို ့ ထိုသာမေဏ၏ ၾကီးမားေသာပညာခြန္အားမ်ား  ငါ၏ထံပါး၌ ေပ်ာက္လြင့္ပါေစကုန္သတည္း။ “
ေနာင္အခါ  ငါတို ့ ေဂါတမ ဘုရားရွင္လက္ထက္၀ယ္ သာမေဏသည္ ဘုရင္မိလိႏၵ ျဖစ္လာခဲ ့ျပီး ရဟန္းသည္ ရွင္နာဂေသန ျဖစ္လာသည္။ မိလိႏၵသည္ ပညာညာဏ္ခြန္အားၾကီးသည္ႏွင့္အညီ  ၄င္း၏ ဗုဒၼအယူ၀ါဒအေပၚ  ထင္အပ္ေသာ ယုံမွားသံသယကို ေဖ်ာက္လုိရကား ပညာရွိရဟန္းပုဂၢိုလ္ ၊လူပုဂၢိုလ္ဟူသမ်ွတို ့ကို အေမးပုစၧာမ်ားျဖင့္ ေန ့ေန ့ညညႏွိပ္စက္၏။ သူ၏အေမးပုစၧာတို ့ကို အရွင္နာဂေသန မွတပါး အျခားေျဖၾကားႏိုင္သူမရွိေခ်။ သူ၏ အေမးပုစၧာမ်ားသည္ အရွင္နာဂေသန၏ ေျဖဆိုခ်က္တို ့တြင္ ေပ်ာ္၀င္ေပ်ာက္ပ်က္ခဲံ ့ေလသည္။ ေနာင္တြင္သူသည္ ရဟႏၱာျဖစ္သြားသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ ဂရိခ္ဘုရင္ မိလိႏၵသည္ ဗုဒၼဘာသာ၀င္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ ့ေၾကာင္း  သာဓကတခုကို ေဖၚျပရလ်ွင္  ထိုေခာတ္က သြန္းလုပ္ေသာ ဒဂၤ ါးျပားကိုျပဆိုႏိုင္သည္။ထိုဒဂၤ ါးျပား၌  ဓမၼစၾကာ အမွတ္အသား တံဆိပ္ပါရွိသည့္အျပင္  အျခားတဘက္တြင္  မီနန္ဒရို ့စ္ အမည္ ပါရွိျပီး သူ၏ဦးေခါင္းပုံကို ထြင္းထုထားသည္ဟု  သမိုင္းသုေတသီအမ်ားအျပားက ယုံၾကည္ၾကသည္။              ။

Fkorist မွ ေပးပုိိ ့့သည္။ on  23 / 6  / 10   at 11:17 pm

-------------------------------------------------

Burma And  Buddhism , by   Aung  San
ျမန္မာႏွင့္ ဗုဒၼဘာသာအေပၚ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အျမင္
၁၉၃၅ခုႏွစ္ ဟျပီလထုတ္ ဂႏၼေလာကမဂၢဇင္း  (The World of Books)မွာ  ပါရွိတဲ  ့” ျမန္မာနဲ ့ ေုဒၼဘာသာအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ ့ အျမင္” ေဆာင္းပါးထဲ က အခ်ိဳ ့ကို ေကက္ႏွဳတ္ေ၀ငွေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာသာ ေၾကညက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာေရးမွာလဲ ေၾကညက္တယ္ဆိုတာ ဒီေဆာင္းပါး က ေဖၚညြွန္းေနတယ္။ သူက မ်က္ေမွက္အေျခအေနနဲ ့ အံ၀င္ခြင္က် မရွိတဲ ့ ့မွဳိတက္ပစၥည္းေတြကို အမွဳိက္ေတာင္းထဲ စြန္ ့ျပစ္ရမယ္တဲ ့။ အမွဳိက္ျဖစ္ေနတဲ ့ ေရွးရိုး စဥ္လာေတြ ရွိသလို ထိန္းသိမ္းသင့္တဲ ့ေရွးရိုးစဥ္လာေတြလဲ   ရွိတာမို ့ ေျခရာလက္ရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္ရမယ္လို ့ဆုိတယ္။ ျပင္ဆင္စရာရွိတာ မျပင္ဘဲ ဖက္တြယ္ေနသူေတြ နဲ ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲခ်င္သူ လို ့ အစြန္းႏွစ္မ်ိဳးရွိေနရာမွာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္က  ဗုဒၼလမ္းစဥ္အတိုင္း မဇၼ်ိမပဋိပဒါ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ဘက္ကရပ္တည္တယ္။ ဗုဒၼဘာသာဟာ သိပၼံနည္းက်တယ္ဆိုတာကိုလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္ခံတယ္။ ဗုဒၼဟာ ေ၀ဖန္ေရးကို လက္သင့္ခံတယ္ ။ဗုဒၼကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူ ့၀ါဒကို မ်က္စိမွိတ္မယူၾကဘို ့ ေဟာၾကားခဲ ့တယ္။တဲ ့။ကေလး ဘ၀ကတည္းက ၾကားဖူးနား၀ရွိေနလို ့ဆိုျပီး လက္မခံပါနဲ ့ တဲ့ ။ မိဘရို းရာ ဆိုျပီးလဲ လက္မခံပါနဲ ့ တဲ ့။ တျခာတေယာက္က  ဒါကဒီလို ဆိုျပီးေျပာရံုနဲ ့လဲ  လက္မခံပါနဲ ့တဲ ့ ။ဒီအယူဟာျဖင့္ ငါတို ့သင္ေနရတဲ ့ က်မ္းစာနဲ ့ညီတယ္ဆိုျပီးလဲ လက္မခံပါႏွင့္ဦး တဲ ့။ ဤသူကားယုံၾကည္ထိုက္ေသာသူဟူ၍လဲ  ထိုသူေျပာစကားကို လက္မခံပါႏွင့္ဦး  တဲ ့။ ငါတို ့အေတြးအေခၚႏွင့္တူညီသည္ဟုလဲ လက္မခံပါႏွင့္ဦး တဲ ့ ။ ကိုယ္တိုင္တတ္သိနားလည္ က်င့္ၾကံျပီးမွ လက္သင့္ခံရမယ္လို ့ျမတ္ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ ့တဲ ့  ကာလာမ သုတ့္ကို  ကိုးကားျပီး  ငါတို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ထပ္ဆင့္ ညြွန္ၾကားထားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ရာစုႏွစ္နဲ ့ခ်ီျပီး ဗုဒၼဘာသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါရက္န ဲ ့ အဓိကက်တဲ ့အႏွစ္သာရကို မသိၾကဘူး။ ဒီ ကာလာမသုတ္ ေ၀ဖန္ေရးအျမင္ ေခါင္းပါး အားနည္းေနတယ္ တဲ ့။ ျမန္မာဗုဒၼဘာသာ၀င္ေတြဟာ ယခုထက္ပိုျပီး နက္နက္ရွဳိင္း ရွဳိုင္း တူးဆြ ေလ့လာရမယ္တဲ ့။ သာမန္ကာရွန္ကာ အေပၚယံ က်င့္ၾကံေနရံုသက္သက္နဲ ့ ေက်နပ္မေနသင့္ဘူး။လို ့လဲ သူကေျပာတယ္။ ဥပမာ ..ဘုရားပြဲေတြ ။ ဘုန္းၾကီးပ်ံပြဲေတြ  ။သၾကၤန္ပြဲေတြ ..။မီးထြန္းပဲြေတြ  လိုမ်ိဳး  ေတြ က်င္းပေနျခင္းဟာ အေရးၾကီးသလား၊ အဓိကက်သလား ၊အႏွစ္သာရက ဘာလဲ ။ေတြးေခၚတတ္ရမယ္တဲ ့။ ဒါက ပညာမဲ ့သူေတြကို ပြဲလမ္းသဘင္ခင္းျပီး ဆြဲေဆာင္တာပဲ လို ့လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကျမင္တယ္။ က်ဳပ္တို ့တေတြ ခုေနၾကတာက ေခာတ္သစ္ၾကီးထဲမွာပါ တ့ဲံ။ လက္ရွိေခတ္နဲ ့မညီမွ်တာမွန္သ၍ အဓိပၼါယ္ကင္းမဲ ့တာဟူသ၍ တားျမစ္ရမယ္ တဲ ့။ က်ဳပ္တို ့ဗမာျပည္မွာက အႏွစ္အရသာမရွိတဲ ့ အေပၚယံ အခန္းအနားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ယဥ္ေက်းမွဳလဲ အတူတူပဲ ။ က်ဳပ္တို ျမန္မာျပည္ၾကီးျပန္လည္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ရင္ မိရိုးဖလာယဥ္ေက်းမွဳဆိုတာေတြ အျမစ္ကေန ဖ်က္ဆီးျပစ္ရမယ္။ေဟာင္းႏြမ္းရြတ္တြေနတဲ ့ အေတြးအေခၚေတြ ေျမလွန္ေျခမွဳံးျပစ္ရမယ္။ ဒါ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရဲ ့တာ၀န္လဲ ျဖစ္တယ္ ။ဗုဒၼဘာသာ၀င္တိုင္းဟာ ဗုဒၼဘာသာမွာ အေရးၾကီးပါ၀င္ေနတဲ ့ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မွဳစိတ္ဓါတ္ကို ျမွင့္တင္ေလ့က်င့္ရမယ္ ။ လို ့ ေိုလ္ခ်ဳပ္က ေဆာင္းပါးေရးသားထားခဲ ့ေၾကာင္း ယေန့ ့ထုတ္ Monitor မဂၢဇင္းမွာ (Jun 6.2010 Sunday)  ေဖၚျပပါရွိပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ ။ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းရင္ လြတ္လပ္ေရးရရင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကစာေရးဆရာပဲ ေအးေအးလုပ္စားမယ္။ ၀န္ၾကီးလဲမလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးလို ့ေျပာခဲ ့တာပါ။ သူ့စိတ္ကူးေတြ အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ခင္ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရတာပါပဲ ။

Florist  ေပးပို ့သည္။ 6 / 6/2010
-------------------------------------------------

Buddha 7
ဗုဒၼသည္  “လူသားမ်ားတြင္ အမွန္ႏွင့္အမွားကို  ခြဲျခားႏိုင္သည့္  ညာဏ္ ရွိၾကသည္။ အႏိုင့္အထက္ တိုက္တြန္းမွဳမရွိပဲ  ၄င္းတို ့ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္  အခြင့္အေရး ေပးရမည္။ “ ဟု ဆို၏။ မွန္ကန္ေသာလမ္းကို မိမိတို ့ဘာသာေရြးခ်ယ္  ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ “ဗုဒၼသည္  သူ၏ သင္ၾကားမွုဳကို ယုံၾကည္ေနရန္ထက္ လက္ေတြ ့က်င့္ၾကံရန္သာ  တိုက္တြန္းသည္။

လူသားတို ့ က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ကို ဗုဒၼက ခြင့္လြွတ္သည္ဟု မဆိုပါ။ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိျပဳေသာအမွဳအတြက္ မိမိတဦးတည္းသာလွ်င္ တာ၀န္ရွိသည္။မေကင္းမွဳက်ဴးလြန္ထားလွ်င္ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမွဳျပဳထားလ်ွင္ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္သာ ဟုဆိုသည္။ မိမိတို ့စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါးကို မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ ရိတ္သိမ္းၾကရမည္။လူတိုင္းသည္ မိမိၾကမၼာကို မိမိသာဖန္တီးၾကသည္။ဟု ဆို၏။လူတို ့ ေတြ ့ၾကံဳခံစားရသည့္ ဥစၥာပစၥည္းျပည့္စုံမွုဳ  မျပည္စုံမွဳ  ့ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းစသည္တို ့မွာ  တဦးတေယာက္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳေၾကာင့္မဟုတ္၊ လူတို ့ အတိတ္ကျပဳခဲ ့ဖူးေသာ အဆိုး အေကာင္း ကုသိုလ္ကံမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၼသည္ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ညြွန္ျပသူသာျဖစ္၍ ထိုလမ္းအတိုင္းလိုက္ျခင္း မလိုက္ျခင္းမွာ မိမိတို ့ အေပၚမွာသာတည္သည္။

ေသဆုံးျခင္းသည္ ဘ၀၏ အဆုံးနိဂံုးမဟုတ္။ သက္ရွိလူသားတဦးသည္  ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး ဓါတ္ၾကီးေလးပါး အစုအေ၀းသာျဖစ္၍ ရုပ္ပိုင္းအရ ေသဆုံးျခင္းမွာ ….ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းတို့ ့ျဖင့္
ထပ္ကာဖန္ဖန္ လည္ပတ္ေနေသာ ဘ၀သံသရာ၏  ၾကားကာလ တခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေသျပီးေနာက္ ဇာတိတဖန္ျဖစ္လာသူသည္  မူလပုဂၢဳိုလ္လည္းမဟုတ္၊ တျခားပုဂၢိဳုလ္လည္းမဟုတ္ ေသာ သတၱ၀ါတဦးသည္  တဘ၀ျပီး တဘ၀ ဆက္လက္အသက္ရွင္သြားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

ဗုဒၼသည္ လူမွဳေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးသူသာမက လူလူျခင္းခြဲျခားဆက္ဆံမွုဳ   ဇတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားမွဳ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမွဳကိုလည္း တားျမစ္၍  ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒကို ပ်ိဳးေထာင္ခဲ ့သူ ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို   ျမွင့္တင္ခဲ ့သူလည္း    ျဖစ္သည္။ စိတ္၀မ္းကြဲသူမ်ားကို စည္းလုံးေစျပီး အသိအျမင္မဲ ့သူတို ့့အား ေတြးေခၚေစျခင္းျဖင့္  အသိညာဏ္ပြင့္လင္းေစ၏။

Whatever may be your purpose  in life, we invite you to take a closer look at this way of life and the ideals expounded by its founder. We are ready to help you in your search for Truth.             

မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သင္၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဤဘ၀လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဤလမ္းစဥ္ကို တည္ေထာင္သူ က အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဟာၾကားထားေသာ အေကာင္းဆုံးစံမ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာဖို ့အတြက္ သင့္အားဖိတ္ေခၚပါသည္။ သင္၏ အမွန္တရားရွာေဖြမွဳ ၌သင့္အား ကူညီရန္ ကြ််န္ဳပ္တို ့ အသင့္ရွိပါသည္။
သို ့အတြက္ အဆုံးစြန္ အမွန္တရားႏွင့္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္တို ့ကို ရွာေဖြရန္ သင္၏ မြန္ျမတ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမွဳ၌ ဘက္မလိုက္ပါနွင့္။ ဘာသာေရးအယူသီးမွဳကိုေရွာင္ရွားပါ။ ဗုဒၼသည္ အျခား ကိုးကြယ္မွဳ  ဘာသာ မ်ား၏  ေဟာေျပာသင္ျပခ်က္မ်ားကို မဖတ္ရွဳရ။မဆည္းပူးရဟူ၍ တားဆီးပိတ္ပင္မွဳမျပဳ။ေပ။ (ဘာသာေရးအယူသီးသူသည္ ဆင္ခ်င္တုံတရား၏ လမ္းညြွန္မွဳကို၄င္း ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ၍ ေလ့လာရသည့္ သိပၼံသေဘာတရား၏လမးညွြန္မွဳကို၄င္း  လက္မခံေခ်) ဗုဒၼမိန့္ ့ျမြက္သည့္  ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ဆိုသည္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၏ အဆုံးနိ္ဂံုး ကို ရွာေဖြရန္္သာျဖစ္သည္။           ။

Try to make an in-depth study  and understand the fundamental  teachings  of the teachers.
ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္ ၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဘ၀လမ္းစဥ္    စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပသည္။
                       
Florist မွ ေပးပို ့သည္။
-------------------------------------------------

Buddha 7a
စဥ့္ပါဆရာေတာ္ႏွင့္ ဗားကရာ ဆရာေတာ္မ်ားအာေဘာ္။
(၁) ပညာရွိသည္ သူတပါးမေမးမူကား တိတ္တိတ္ေန၏။ သူတပါးေမးေသာ္မူကား မိုးၾကီးသဘြယ္ သြန္ခ် ေျပာဆိုတတ္၏။ သူမိုက္သည္ သူတပါးေမးေသာ္၄င္း မေမးေသာ္၄င္း အခါခပ္သိမ္း ပလြွားေျပာဆိုတတ္၏။

(၂) ေလာက၌စႏၵကူးန့ံ ့သည ္ခ်မ္းေျမ ့၏။ထို ့ထက္ လေရာင္သာလွ်င္ခ်မ္းေျမ့၏။ စႏၵကူးနံ ့သာႏွင့္ လေရာင္တို ့ထက္ သူေတာ္ေကာင္းစကားသည္ ပို၍ခ်မ္းေျမ ့၏။

(၃)ေလာဘၾကီးသူကို ဥစၥာေပးကမ္း၍ မိတ္ေဆြဖြဲ ့ရာ၏။ ၾကမ္းၾကဳပ္ခက္ထန္ မာန္ရစ္သူကို လက္အုပ္ခ်ီ၍ အရိုအေသျပဳ မိတ္ဖဲြ ့ရာသည္။ မိုက္ေသာသူကို အလိုလိုက္၍ မိတ္ဖြဲ ့ရာ၏။ ပညာရွိသူကိုမူကား  ဟုတ္မွန္တိုင္းေျပာဆိုမိတ္ဖြဲ ့ရာသည္။

(၄)  မိမိကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေသာအမ်က္သည္ အမ်က္ထြက္သူကိုသာ မခြ်တ္ဖ်က္ဆီးရာ၏။ အ၀တ္ေသတၱာတြင္း၌စဲြေသာမီးသည္ အ၀တ္ကိုကုန္စင္ေအာင္     ေလာင္ကွြ်မ္းသကဲ ့သို ့ တည္း။    

(၅)ကံ၊ စိတ္၊ဥတု ၊အဟာရ  အေၾကာင္းတရားေလးပါး ေပါင္းစပ္၍ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သခၤ ါရတရားတို ့သည္ အျမဲမရွိကုန္။ ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ပ်က္ျခင္းသေဘာတရားသာရွိကုန္၏။ ျဖစ္၍ ပ်က္ကုန္၏။ ထိုရုပ္နာမ္ သခၤ ါရ တရားတို ့ျငိမ္းရာျဖစ္ေသာ  နိဗၼာန္သည္သာ ခ်မ္းသာျခင္းမည္သည္။

(၆)ေပးကမ္းျခင္း ၊သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၊ ႏူးညံ့ျခင္း ၊ အမ်က္ေဒါသကင္းျခင္း မညွဥ္းဆဲျခင္း၊ သည္းခံျခင္း စသည္တို့ ့သည္ လူသားတို ့၏ က်င့္၀တ္ျဖစ္္သည္။

(၇) လံ ့လရွိျခင္း ၊ ထၾကြႏိုးၾကားျခင္း ၊ ၀ိရိယရွိျခင္း။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္း ၊ အေမ်ွာ္္းအျမင္ရွိျခင္း။  စသည္တို ့သည္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသာတည္း။

(ဂ)  ေတာ၌ သမင္တို ့သည္ ေသေဘးကိို ထိတ္လန့္ ့စြာ အိပ္စက္ရသကဲ ့သို ့  အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းသည္ အဘယ္မွာလွ်င္ မထိတ္မလန့္ ့ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္နားေနႏိုင္အ့ံနည္း။ 

(၉)ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရန္သူအား ႏူးညံ့သျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။ ႏူးညံ့ျခင္းျဖင့္သာ တစုံတခုေသာ အမွဳသည္ ျပီးေျပႏိုင္သည္။

 (၁၀) စကားစျမည္ ၌ လိမၼာပါးနပ္ျခင္း သည္ အမွဳကိစၥ ျပီးေျပႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းလ်ွင္သာတည္း။

(၁၁)  ေတာအုပ္သည္သားသမင္တို ့၏လားရာတည္း။ ေကာင္းကင္သည္ ငွက္တို ့၏ လားရာတည္း။ နိဗၼာန္သည္ ရဟန္းတို ့၏လားရာျဖစ္သည္။

(၁၁) ေျမၾကီး၏တန္းဆာကား ျမင့္မိုေတာင္ျဖစ္၏။ညာဥ့္၏ တန္းဆာကား  လ ျဖစ္၏။ စစ္သည္၏တန္းဆာကား ဆင္ေျပာင္ျဖစ္၏။ လူတို ့၏တန္းဆာကား တရားေသာမင္း  ျဖစ္သည္။            

(၁၃) ညာဥ့္သည္လမင္းႏွင့္ကင္း၍ မတင့္တယ္၊ သမုဒၵရာသည္ လိွဳင္းႏွင့္ ကင္း၍ မတင့္တယ္ ၊ ေရျပည့္ေသာအင္း၊အိုင္၊ ေရကန္တို ့သည္ ဟသၤာ  ငွက္ႏွင့္ကင္း၍ မတင့္တယ္။ ထို ့အတူ လူသည္ ပညာႏွင့္ကင္း၍ မတင့္တယ္။

(၁၄) အပိုင္းအျခားကိုလြန္၍ စကားကို မေျပာရာ။ အခါခပ္သိမ္း ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္လည္းမသင့္ရာ။ ဆိုခြင့္ေရာက္လ်ွင္ ဖရိုဖရဲ မဟုတ္ေသာ ။အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ စကားကို ဆိုကုန္ရာ၏။

(၁၅)  ဟႆၤာသည္ က်ီးတို ့၏ အလယ္၌ မတင္ုတယ္၊ ျခေသၤ့သည္ ႏြားတို ့၏ အလယ္၌ မတင္ုတယ္၊ ျမင္းသည္ ျမည္းတို ့၏ အလယ္၌ မတင့္တယ္၊ ထို ့အတူ ပညာရိွသည္ သူမိုက္တို ့၏ အလယ္၌ မတင့္တယ္ေပ။

Florist  ေပးပို ့သည္။   
ေမာင္ၾကည္ရွင္၏ ဓမၼနီတိ  စာအုပ္ပါ  ဗုဒၼရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႔တို႔ကို ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပပါသည္။   

၂၀၁၀ ခုႏွစ္  ဇြန္လ  ၂၇ရက္ ည ၁၁နာရီ  ၁၅မိနစ္     
-------------------------------------------------

Buddha 8
ပထမ သဂၤါယနာ  တင္ျခင္း=(စုေပါင္းရြတ္ဆို တည္းျဖတ္ျခင္း)
ဗုဒၼ၏ သာသနာတြင္ ဂိုဏ္:ကြ ဲမ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ ့ရာ ဗုဒၼေဟာၾကားေတာ္မူခဲ ့ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို တစုံတရာ ျပင္ဆင္ ပယ္ႏွဳတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း အလ်င္းမရွိ    မူရင္းအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ ပင္မ ဗုုဒၼဘာသာမွာ ေထရ ၀ါဒ ျဖစ္သည္္္  ။    
ဗုဒၼ ပရီနိဗၼာန္စံလြန္၍  ေတေဇာဓါတ္ေလာင္ကြ်မ္းအျပီး  ၃လအၾကာ မွာပင္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္   ရဟန္းသုဘဒၵႏွင့္ဆႏၵတူညီသူမ်ား အသင္းအပင္းဖြဲ ့ကာ သာသနာေတာ္ကို    ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္နိုင္္ သည့္ အႏၱရယ္ကို ထင္ရွားသိျမင္ရသျဖင့္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည့္ရွင္  အဇာတသတ္မင္းၾကီး၏ အေထာက္အပ့ံကို ခံယူကာ ၇လ တိုင္တိုင္  သာသနာ သန့္ ့စင္ခဲ့ရသည္။ ရွင္မဟာကႆပမေထရ္မွ ဦးစီး၍ အရွင္ဥပါလိ၊

အရွင္အာနႏၵာ၊   အရွင္အႏုရုဒၼါ အစရွိသည့္  ရဟႏ ၱာ ၅၀၀   ႏွင့္အတူ  စရည္းပင္ေပါက္ရာ ေ၀ဘာရ ေတာင္နံရံ လုိဏ္ဂူအနီး တြင္  အေမးအေျဖျပဳ စုေပါင္းညွိႏွိဳင္း အတည္ျပဳ  ခဲ ့ၾကသည္။  

(သက္သတ္လြတ္စားျခင္းသည္ ဗုဒၼ၏ အယူမဟုတ္ေခ်။ ဗုဒၼသည္  (၁) မိမိကိုယ္တိုင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ (၂) သုတပါးသတ္ျဖတ္ေနသည္ကိုျမင္ရျခင္း (၃) သူတပါးသတ္ျဖတ္ေနသည္ကိုအသံအားျဖင့္ၾကားႏိုင္ျခင္း  စသည္တို ့ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ    ပ့ံသကူ အေသသားကိုမူ အဟာရအျဖစ္ စားသုံးႏိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္  ။ )

ဒုတိယ သဂၤါ ယနာတင္ျခင္း
ေနာင္ ႏွစ္တရာၾကာသည့္အခါ   ေ၀သာလီျပည္ရွိ  ေဒ၀ဒတ္အယူရွိသူရဟန္းဆိုးမ်ားသည္ ေန့ ့လြဲညစာ စားျခင္း၊ အေပ်ာ့စားထန္းရည္သုံးေဆာင္ျခင္း ၊ငါဆိုသည့္အတၱေကာင္သည္  မပ်က္မစီး တဘ၀ျပီးတဘ၀ အျမဲပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟုေဟာေျပာျခင္း ၊ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ခြင့္ျပဳျခင္း ေဗဒင္ ယၾတာ စီရင္ျခင္း စသည့္တိုေၾကာင့္ ဗုဒၼသာသနာညိဳးႏြမ္းမည္ကို ေၾကာင့္က် ေတာ္မူေသာ  အရွင္ယသမေထရ္ မွ ၾကီီးမွဴး၍      အိႏၵိယ ျပည္အႏွံ ့အျပားမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုစုေ၀းေစကာ  အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေ၀သာလီျပည္ ၀ါလုကာရံု ေက်ာင္းတိုက္၀ယ္  သဂၤ ါယနာ တင္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲ ၾကသည္။ ၈လ တိုင္တိုင္ ၾကာျမင့္၍   ရဟႏ ၱာ အပါး   (၇၀၀) တို ့က ဘုရားေဟာ၀ိနည္းႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္(၁၀)ခ်က္ကို  အျပီးတိုင္ ႏွဳတ္ပယ္သန္ ့စင္ကာ  ပိဋကတ္သုံးပုံကိုညွိႏွိဳင္းတည္းျဖတ္ခဲ ့သည္။
     
တတိယ သဂၤါယနာတင္ျခင္း
သာသနာသကၠရာဇ္၂၀၂ႏွစ္တြင္  အေနာက္မဇၥိ်မတိုင္း ေဒသတခုလုံးကို ပိုင္စိုးေသာ ဗိႏၵဳသာရမင္းလက္ထက္ တြင္ ဗုဒၼသာသနာညွိဳးႏြမ္း၍ ဂ်ိန္းဘာသာျပန္ ့ပြားထြန္းကားသည္။ ထိုမင္း၏ သားေတာ္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းသည္ ဂိ်န္း ဘာသာ၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ာ၏အသြင္အျပင္းကို မႏွစ္မ်ိဳ  ့့ေခ်။ ရင့္က်က္တည္ျငိမ္ေသာ  မိမိ၏တူေတာ္ နိေျဂာဓသာမေဏ၏ ေဟာေျပာသြန္သင္မွဳ ေအာက္၀ယ္ ဗုဒၼဘာသာကို သက္၀င္ယုံၾကည္ခဲ့ရာတြင္ ွ  တိထၳိဂ်ိန္းရဟန္း ၆၀၀၀၀ ကို  နန္းေတာ္သို ့ အ၀င္အထြက္မရွိေစရ ွ ႏွင္ထုတ္ခဲ ့သည္။ ေန ့စဥ္  ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းကြမ္း ေ၀ယ်ာ၀စၥကို ရည္မွန္း၍  ေငြ၅သိန္းက်ခံ လွဴဒါန္းသည္။  ထိုမင္းသည္ ညီေတာ္ တိႆႏွင့္ သားေတာ္ မဟိႏၵသမီးေတာ္ သဃၤမိတၱာ တို ့ကို သာသနေဘာင္သို ့သြတ္သြင္းခ်ီးျမွင့္၍  လကၤာဒီပ သီဟိုရ္ကြ်န္းသို ့ သာသနာျပဳေစလြွတ္ခဲ ့သည္။    ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသို ့လည္း သာသနာျပဳ အဖြဲ ့မ်ားေစလြွတ္သည္။    ဓမၼကၡႏၼာေပါင္း ၈၄၀၀၀ ကိုရည္မွန္း၍ ေရတြင္းေပါင္း ၈၄၀၀၀ ၊ ေရကန္ေပါင္း ၈၄၀၀၀ ၊ ေက်ာင္းတိုက္ေပါင္း ၈၄၀၀၀ ၊ ေစတီေပါင္း ၈၄၀၀၀ ကို လွဴဒါန္းသည္။ 
မဥၥိမတိုင္းတြင္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးလက္ထက္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ျမတ္ႏွင့္ ရဟႏ ၱာ ၁၀၀၀ တို ့ သည္ ၉လတိုင္တိုင္ သဂၤ ါယနာ တင္ခဲ ့ၾကသည္။

စတုထၳသဂၤါယနာ တင္ျခင္း
သာသနာႏွစ္ ၂၃၆ခုႏွစ္တြင္ တတိယသဂၤါယနာ တင္ျပီးေနာက္ သားေတာ္ မဟိႏၵမေထရ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ သဂၤမိတၱာ ေထရီမတို ့သည္ သီဟိုဠ္ကြ်န္းသို သြားေရာက့္ သာသနာျပဳရာ၀ယ္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ ေဒ၀ါနံ ပီယတိႆမင္းၾကီးသည္  သာသနာ့ဒါယိကာခံယူ၍ မဟာေမဃ၀န္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္တကြ  မဟာ၀ိယာမေက်ာင္းတိုက္ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည္။ ထိုမင္းသည္ ဗုဒၼဂယာရွိ မဟာေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ကိုင္းကိုျဖတ္၍ ေဒ၀ါနံ ပီယတိႆမင္းထံ ထူျမတ္ဲေသာလက္ေဆာင္းကို ႏွင္းအပ္ခဲ ့ရာတြင္ မဟာေမဃ၀န္ဥယ်ာဥ္၌ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ကို ယေန ့တိုင္ ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ား ျမင္ေတြ ့ႏီုင္သည္။ ထိုအပင္မွ မ်ိဳးေစ့ယူ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေဗာဓိပင္ဟူသမ်ွ ဒကၡိဏသာခါဟု ေခၚသည္။

ထိုေဗာဓိပင္ၾကီးသည္ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ေက်ာ္ခဲ ့ျပီျဖစ္၍ ကမၻာတြင္ တခုတည္းေသာ  သက္တမ္းအရွည္ဆု ံး အပင္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။ သာသနာႏွစ္ ၃၅၀တြင္ အိႏၵိယျပည္၌ သီ၀ႏွင့္ပိႆႏိုးနတ္ကိုးကြယ္မွဳ အားေကာင္းလာခါ ဗုဒၼသာသနာေမွးမွီန္ခဲ ့ရာတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မူလသာသနာပြင့္လန္းရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေန၍ သီဟိုဠ္ကြ်န္းသို ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ ့ရသည္။ ထိုသို ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ ့ရင္းသစ္ရြက္ သစ္ဥ သစ္ဖုတို ့ကို သုံးေဆာင္ကာ ပိဋကတ္သုံးပုံကို မေမ့ေပ်ာက္ေစရန္ ေန့စဥ္ရြတ္ဖတ္ခဲ ့ဲၾကရသည္။အစာေရစာျပတ္လပ္၍ မတ္တတ္မွ ေျမသို ့ လဲက်သည္အထိ မေမ့မေလ်ာ့ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန အာဂုံ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ ့ရသည္။ပိဋကတ္သုံးပုံကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာ ဗုဒၼ၏ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာျဖစ္၍ သူရႆတီ မယ္ေတာ္မဟုတ္ပါ။( သူရႆတီ သည္ဟိႏၵဴအယူသာျဖစ္၍ ဗုဒၼ၀ါဒတြင္ သူရႆတီ မရွိပါ။ )

ထို အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒုဠဂါမဏိမင္း လက္ထက္ သာသနာႏွစ္ ၄၄၅ ခုႏွစ္တြင္  မဟာ၀ိဟာရ၀ါသီမေထရ္ဦးစီး၍ အဠကထာ ႏွင့္ တကြ ပိဋကတ္သုံးပုံ ကို အႏုရာဓျမိဳ ့ေတာ္ တြင္ ေပထက္အကၡရာတင္သည္။ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ႀကံ့ခိုင္ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ဂိုဏ္းကြဲမ်ား ပူး၀င္ျခင္းကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစဘဲ ဗုဒၼသာသနာမညိွဳးႏြမ္းေစရန္အထူးသန့္ ့စင္ၾကရသည္။  သာသနာႏွစ္ ၈၁၉-၈၄၅ခုႏွစ္ မဟာေသနမင္းလက္ထက္ တြင္ မဟာ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ကိုးႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ ့သည္။ ထိုမွေမ႑အမတ္ၾကီး၏ ေဖ်ာင္းဖ်မွဳေၾကာင့္ မဟာေသနမင္းသည္ ထိုေက်ာင္းေတာ္ကို ျပန္လည္မြန္းမံ တည္ေဆာက္ခဲ ့သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း  ျပန္္လည္ပင့္ေဆာင္ကာ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ ့လွဴဒါန္းသည္။

ထိုသို ့ ဗုဒၼ၏ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆင္းရဲပင္ပန္းခဲ ့ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၼရဟန္းေတာ္မ်ားက တစုံတရာ လက္တုံ႔ ့ျပန္ျခင္း လက္စားေခ်ျခင္း မရွိ သည္းခံ ခြင့္လြွတ္ခဲ ့ၾကသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံၾကရသည့္တိုင္ မည္သို ့မွ် လက္တုံ ့ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ ့ၾကပါ။

florist မွ ေပးပို ့သည္။
ဤေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အံ့ေမာင္ ၏ ႆာသနာ၂၅၀၀ခရီး စာအုပ္မွ ထုတ္ႏွဳတ္ထားပါသည္။
7 july အမွတ္တရ
-------------------------------------------------

Buddha 9
ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္မ်ား
ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ရပ္ေတာ္မူ ။ ထိုင္ေတာ္မူ ။ ေလ်ာင္းေတာ္မူ စသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ ့ႏိုင္သည္။
ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ ရႆေဗဒအရ သာမန္သြန္းထုထားသည့္ အႏုပညာပစၥည္းမဟုတ္ေခ်။ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ မည္ကာမတၱ ( Image ) မဟုတ္ေခ်။
အႏုပညာပစၥည္းတခုအေနျဖင့္ အလွထား သည့္ ရုပ္ျပ ပစၥညး္္လည္း မဟုတ္ေခ်။ အမွန္မွာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၼေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားဓမၼမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳ ထုလုပ္ထာျခင္းးျဖစ္ ၍   ထူးျခားမွဳရွိသည္။ဘုရားရွင္  သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ဆင့္ပြားမွတ္တမ္းအရ   ဗုဒၼ၏ လကၡဏာေတာ္ၾကီးငယ္မ်ားျဖင့္   တိက် တူညီေအာင္ ပံုတူ သြန္းလုပ္ ထုဆစ္္ထားျခင္းျဖစ္၍လည္း ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ထိုက္္သည္။( ေနာင္အခါ  ဗုဒၼရုပ္ပံုလြွာကို မိမိတို ့ စိတ္ကူးအရ သြန္းလုပ္ ၾကည္ညိဳ ၾကသည္လည္း ရွိခဲ ့သည္ ။   ) 

ဘုရားရွင္တို ့သည္ လူသာမန္တို ့ႏွင့္မတူကြဲျပားေသာ  လကၡဏာေတာ္ၾကီး (၃၂)ပါး။ ႏွင့္လကၡဏာေတာ္ငယ္ အပါး(၈ ၀)  ရွိသည္။ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၅၇ခုႏွစ္ကထိုင္းႏိုင္ငံ
ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ေတာ္တြင္  သာသနာသကၠာရာဇ္ ၂၅၀၀ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္သြန္းလုပ္ခဲ ့ေသာ ရပ္ေတာ္မူ ပုံ ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္သည္  ရိုးရာလကၡဏာေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရာင္ျခည္စက္၀န္း ။ ျပန္ ့ကားေသာ နား ၊ ျပံဳးေယာင္သမ္းေနေသာႏွဳတ္ခမ္း  ႏွင့္ လက္ယာရစ္လွည့္ေသာဆံေခြေတာ္ မ်ား စသည္ ဗုဒၼ၏ ထင္ရွား ေသာ လကၡဏာ ေတာ္အခ်ိဳ  ့ တို ့ျဖင့္ ပါ၀င္ထုလုပ္ထားသည္။ ယခုအခါ ဘန္ေကာက္အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ မႏၱေလးျမိဳမဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးသည္ဗုဒၼ၏လကၡဏာေတာ္မ်ားျဖင့္သက္ရွိပမာထူးျခားစြာသြန္းလုပ္ထားေသာရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္တဆူျဖစ္္သည္။ ဗုဒၼျမတ္စြာသက္ရွိထင္ရွားစဥ္က ကိုယ္ေငြ ့လွဳံံ၍  သြန္းလုပ္ခဲ့သည့္သက္တမ္းရွည္  ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္တဆူျဖစ္သည္။  ေစတီ ပုထိုးမ်ားသည္လည္း ထို ့အတူ ဗုဒၼႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္  ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားဓမၼမ်ား က်မ္းစာမ်ား စသည္ ႒ာပနာ၍ ထည္ထားကိုးကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၼ၏ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေနဟန္အခ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ အဓိပၼါါယ္ကိုေဖၚညြန္းေသာ မုျဒာမ်ားရွိိသည္။ (  မုျဒာ = လက္အေနအထား)မုျဒာမ်ားသည္ ဗုဒၼ၏ဘ၀တေလ်ွာက္လုံးတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ပံုေဖၚထားျခင္းဟုဆိုႏိုင္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္မုျဒာ (၆) မ်ုိဳးေတြ့ႏိုင္သည္။
( ၁ )  သမာဓိမုျဒာ =ထိုင္လ်က္  လက္၀ါးႏွစ္ဘက္စလုံး ကို အေပၚသို ့ လွန္လ်က္ ထပ္ထားၿပီး ေပါင္ခြင္ေပၚတြင္ အလိုက္သင့္ တင္ထားသည့္ လက္အေနအထားသည္  တရားအားထုတ္ဟန္။ စ်ာန္၀င္၀င္စားဟန္ကို ေဖၚညြွန္းသည္။
(၂ ) ဘူမိ ဖႆမုျဒာ = ထိုင္လ်က္ ေျမၾကီးကို ညာဘက္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ထိေစကာ ၀သုႏၼရိေျမၾကီးအား  မာန္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ေသညြွန္းဆိုဟန္ကို ေဖၚျပသည္။
(၃ ) ဓမၼစၾကာ မုျဒာ= ထိုင္လ်က္ လက္ႏွစ္ဘက္စလုံး ရင္ညြန့္ ့အထက္နား တြင္ျမွင့္ထားၿပီး ဘယ္လက္ေခ်ာင္းထိပ္ႏွင့္ လက္ယာလက္ဖ၀ါးကို ထိေနဟန္သည္ ဓမၼစၾကာတရားကို ေဟာၾကားေနဟန္ျဖစ္သည္။
( ၄ ) အဘယမုျဒာ = ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးဟန္ ကို ေဖၚျပသည္။ ရပ္ေတာ္မူ ပံု ႏွင့္ စၾကၤန္ၾကြခ်ီဟန္ပုံတို ့တြင္ လက္ယာလက္ျဖင့္ လက္၀ါးကာျပသကဲ ့သို ့ လက္ဖ၀ါးအျပင္ဘက္သို ့လွန္ကာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက အေပၚသို ့ ေထာင္ျဖန့္ျပေနဟန္ျဖစ္သည္။   ( ရံခါ လက္ႏွစ္ဘက္ ) 
( ၅ )  ၀ိတကၠမုျဒာ=ေဆြးေႏြးဟန္ ညြွန္ၾကားဟနျ္ဖစ္၍ အဘယမုျဒာႏွင့္ဆင္တူသည္။  လက္ယာဘက္လက္ညိဳးႏွင့္ လက္မထိပ္ထိထားပုံ သာကြာသည္။
( ၆ ) ၀ရဒမုျဒာ= ရပ္ေတာ္မူ ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၌သာ ေတြ ့ျမင္ႏိုင္သည္။ ေကာင္းခ်ီးေပးဟန္ ဆုေပးဟန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ယာဘက္လက္ကိုေအာက္ခ်၍လက္ဖ၀ါးကို အျပင္သို ့လွည့္ၿပီး  လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေအာက္သို ျဖန့္ခ်ထားဟန္ျဖစ္သည္။

florist   ဖတ္မိသမွ် ေ၀ငွပါသည္။
-------------------------------------------------

Buddha 10
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနေသာ ဘာသာတရား
ေလာကတြင္ လူသည္ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲခဲ ့ရာတြင္  ယဥ္ေက်းမွဳ  အရွိဆုံး  သတၱ၀ါဟုု ဆိုၾကသည္။ ထိုသို ့ဆုိလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသားသည္  အာဏာကို အၾကြင္းမဲ ့ ဆုတ္ကိုင္ တြယ္ဖက္ ေနပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသားသည္  တပ္မက္ျခင္းအာသာျဖင့္  အေတာ မသတ္ႏိုင္ရပါသနည္း။
 အဘယ့္ေၾကာင့္ မနာလို အူတိုမွဳမ်ား ကို  ရင္၀ယ္ ေထြးပိုက္ သိမ္းသြင္းထားၾကပါသနည္း။
 အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသားသည္ ေထာင္လႊားမာန ႏွင့္ ကမၻာၾကီးကို  ထိန္းခ်ဳပ္ လႊမ္းျခံဳ ယစ္မူးၾကီးစိုးခ်င္ၾကပါသနည္း။

ယေန ့ ကမၻာၾကီးသည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္မရွိ  ပူေလာင္လြန္းေနသည္။ ဆူေ၀လြန္းလွသည္။ ၊ ရွဳပ္ေထြးေပြလီရွိေတာ့သည္။ လူတိုင္းအသိျဖစ္ပါသည္။ ထို ဆူေ၀ေလာင္ျမိဳက္ေနေသာ ကမၻာႀကီးကို ျငိမ္းေအး ေစရန္ အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ႏီုင္ပါအံ ့နည္း။ ကမၻာႀကီးကို တယ္တင္ဖို ့ ဘာေတြ လိုအပ္ေနပါသနည္း။ အဓိက လိုအပ္သည္မွာ စစ္မွႏု္ေသာ ဘာသာတရား ျဖစ္ပါသည္။
ထိုပူေလာင္မွဳတို ့ကို ေခ်ဖ်က္ကယ္တင္ေပးမည့္ဆရာရွိပါသည္။ ထိုဆရာသည္ကား...
.စၾကာ၀ဠာတ၀န္းလုံး၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ထိုက္ေသာသူ ဗုဒၼ မွတပါး အျခားမရွိ ။
                                                                                       
ဗုဒၼ၏ က်င့္စဥ္မ်ားကို အေျခခံမွစ၍ လိုက္နာ အားထုတ္စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္  ႏိုးေဆာ္ပါရေစ။
ဗူဒၼ၏ဒႆနတြင္ အၾကမ္းဖက္မွုဳဆိုသည္မရွိ။ ေျပေအးျခင္းျဖင့္သာ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကိုေပးသည္။
 ေသြးေျမတစက္မက်ေစရ။ အံ့ခ်ီးဖြယ္ ခြင့္လႊတ္ စာနာ သည္းခံရန္သာ လမ္းညႊန္သည္။ ဗုဒၼ၏ သြန္သင္မွဳတြင္ ေပ်ာ္ရြင္းျခင္းအလင္းကမၻာသို႔ ေရာက္ရန္လမ္းကို သာ မီးေမာင္းထို းျပထားသည္။
ဗုဒၼသည္ ကိုယ္က်င့္တရားကို စင္ၾကယ္ေစရန္ အေျခခံအားျဖင့့္ က်င့္စဥ္ ၅မ်ိဳးသတ္မွတ္သည္။
( ၁ )  သူတပါးအသက္ဆိုလ်ွင္  ပုရြက္တေကာင္ကိုမွ် မသတ္ရ။တန္ဘိုးထား ေလးစား ရမည္။
( ၂ ) သူတပါးပစၥည္း မခိုးမ၀ွက္ရ။ အပ္တိုတေခ်ာင္းပင္ ပိုင္ရွင္မသိဘဲ မယူရ။
( ၃ ) သူတပါးအိမ္ယာ မက်ဴးလြန္ရ ။
(၄ ) လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရ။
( ၅ ) မူးယစ္ေစေသာ အရည္ဟူသမွ် ေသာက္သုံးျခင္း မျပဳရ ။ဤအခ်က္မ်ားကို ေသသည္အထိ ေ၀းစြာ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ပါသည္။ ထို ငါးမ်ိဳးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏီုင္လွ်င္ ေရွ ့တဆင့္တက္၍  ( ၁ ) သူတပါးကို ကိုယ္ႏွင့္ထပ္တူ  ခ်မ္းသာေစျခင္း ။
( ၂ ) ကုိယ့္ထက္ ဆင္းရဲ သူကို စာနာသနားျခင္း။ ( ၃ ) ကိုယ့္ထက္ ျပည့္စုံသူကို ရွိျမဲရွိပါေစဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ျခင္း။
( ၄ ) မိမိျပဳေသာ အမွဳကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ျခင္းဟု ႏွလုံးသြင္း လစ္လ်ဴရွုျခင္း။စသည္တို့ကို အားထုတ္ၾကည့္ပါ။ အဇၥေရးလ္
ပါလက္စတိုင္း ၊ အဖဂန္ တာလီဘန္ ၊ဆြန္နီ ရွီးယိုက္ ၊ခရစ္ယန္ စသည္တို ့သည္ ဒီအေျခခံ ငါးမ်ိဳးႏွင့္ ေမတၱာ ၊ကရုဏာ ၊မုဒိတာ ၊ ဥပကၡာ  ေလးမ်ိဳးကို
က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္လ်င္ အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  ဟု florist  အခိုင္အမာ ယုံၾကည္သည္။
ဗုဒၼဘာသာ၀င္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္လည္း  ယခုထက္ ပို၍ စြန္ ့စားသြားေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အေသခံ ဗံုးခြဲ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း  မိမိအသက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္၍ သူ ့တပါးအသက္ကို လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္တူညီေသာ  ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္းျခင္းတမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပ ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။  အကယ္၍ အေသခံ ဗံုးခြဲျခင္းတည္းဟူေသာ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ိဳးသာ  ဤ ကမၻာေလာကတခြင္ မရွိ မေပၚေပါက္ခဲ ့လွ်င္ အလြန္ ေအးခ်မ္း သြားလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယုံၾကည္္မိပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္လည္း အမွန္တကယ္ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာႏိုင္မည့္ ဗုဒၼလမ္းစဥ္ကိုသာ ျပန့္ပြားေအာင္ ျဖန့္ခီ် ႏိုင္ဖို ့ လိုပါသည္။ ယခုအခါ  လူကိုယ္တိုင္ မသြားေရာက္ႏိုင္သည့္တိုင္  online မွ တဆင့္ ျဖန့္ခ်ီႏီုင္ျပီျဖစ္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ကမႅာႀကီး ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာဖို ့ရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ဗုဒၼ၏ လူမွဳ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို  တတပ္တအား  ဆင့္ပြားေ၀ငွ ၾကပါရန္ ပန္ၾကားပါသည္။          ။

လူသားမ်ားသည္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္း လဲ ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမွဳ  အျမင့္ဆုံးသို ့ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္တကယ္ ယဥ္ေက်းၾကပါရဲ ့လားဟု ေမးခ်င္သည္ ။ ယဥ္ေက်းပါသည္ဆိုလ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အာဏာကို အေသ ဖက္တြယ္ထားပါသနည္း။
အဘယ့္ေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္း ျပင္းပ်ေနရသနည္း ။ အဘယ့္ေၾကာင့္  ၊ မနာလို အူတိုျခင္း ၊ ေထာင္လႊားျခင္း မန္မာန ႀကီးျခင္း စသည္ တို့ျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို သိမ္းပိုက္ စိုးအုပ္  ဆူပြက္ ေစပါသနည္းဟု ေမးခ်င္သည္။           ။

florist
-------------------------------------------------

Buddha 11
The Jewel of the  Dhama
ဓမၼရတနာ
မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို မျပဳလုပ္ျခင္း။
ေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ပြားစည္းျခင္း။
စိတ္ႏွလုံးကို ျဖဴစင္စြာထားျခင္း။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၼ၏ ေဒသနာေတာ္ေပတည္း။

Accumulate wholesome deeds  
Do not a jot of evil ,
keep purifying the mind;
this is the teaching of the Buddha.

ကြ်န္ဳပ္ႏွင့္ ကမၻာေလာကသည္
ဒုကၡကင္းေ၀းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္
ဘ၀ေနနည္း အတတ္ပညာေပတည္း။

May I and may the world
be without suffering ,
this is the art of living ;
this is true Dhamma .
(  ပါရဂူ )

share by  florist
-------------------------------------------------

Buddha12
ခေလးေတြ အားလုံးဟာ ပံုျပင္ေတြကို မက္ေမာခဲ ့ၾကတယ္။လူတိုင္း လူတိုင္းဟာလဲ  ခေလးဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ ့ၾကသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္လို ့  လူတိုင္းပံုျပင္ေတြကိုတြယ္တာခဲ့ ၾကပါတယ္။မိခင္ေတြဟာ မိမိ ရင္ႏွစ္ သည္းခ်ာေတြကို လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ပုံျပင္ကေလးေတြနဲ ့ဆုံးမပဲ့ျပင္ခဲ ့ၾကတယ္။  နည္းေပးလမ္းျပလုပ္ခဲ ့ၾကတယ္။ အနည္းဆံုး မိမိသားသမီးမ်ားကိုေျဖာင့္ေျဖာငိ့တန္ူးတန္း အိပ္ေအာင္ အိပ္ယာ၀င္ပံုျပင္ေတြနဲ ့ ေခ်ာ့သိပ္ေျပာျပခဲ ့ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္မတို ့ရဲ ့ ဆရာတဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ  ဗုဒၼျမတ္စြာဟာလဲ ငါဘုရားႏုစဥ္ကာလမွာ … လို ့ အစခ်ီၿပီး ေတမိ ၊ ေနမိ၊ ဇနကၠ စသည္ နိပါတ္ေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပံုျပင္သဖြယ္ ျပန္ေျပာင္း  ေျပာျပဆံုးမခဲ ့သူ  ပံုေျပာေကာင္းသူ ဘဲ  မဟုတ္ပါလား။ဒီလို ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက အျဖစ္သနစ္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းေျပာႏိုင္ေအာင္လည္း ျမတ္ဗုဒၼဟာ ပုေဗၺနိ၀ါသညာဏ္ (ေရွးျဖစ္ေဟာင္းျပန္ေျပာင္းျမင္သိျခင္း)  ကို ျဖည့္ဆီးခဲ့ေသာပါရမီေတာ္မ်ားအရ  ပိုင္ပိုင္ရရွိိခဲ့ ၿပီးသူျဖစ္ပါတယ္။

စရိယာသံုးမ်ိဳး
(၁) ေလာကတၳစရိယာ (ေလာကအားလုံးရွိ ကမၻာသူကမၻာသားအားလုံး၏ အက်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း။)
စရိယာဆိုတာက်င့္စဥ္ပါ။ ဗုဒၼဟာ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္စဥ္၃ပါးကိုလည္း  အားထုတ္က်င့္ႀကံခဲ ့သူျဖစ္ပါတယ္။  တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူတို ့မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုဖို ့လိုအပ္ေၾကာင္းကို  ေလာကတၳစရိယာ  ဆိုတဲ ့ က်င့္စဥ္အေၾကာင္းခုလို ပံုျပေျပာဆိုခဲ ့ဖူးတယ္။ 
ေရွး ေရွး ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက ဘ၀တခုမွာ  ငါသည္ ဗာရာဏသီမင္းႀကီး၏ ့သားေတာ္တပါးျဖစ္ခဲ ့တယ္လို ့့အစခ်ီၿပီးေျပာျပခဲ ့ ရာမွာ ..  ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး၏္ နတ္ကိုးကြယ္မွဳ အယူ၀ါဒကို ငါ အိမ္ေရွ့မင္းသားေလးသည္ မႏွစ္မ်ိဳ ့ဘူး။အၿမဲ  စက္ဆုတ္ရြံရွာခဲ ့ တယ္။တဲ ့။  ခမည္းေတာ္ဘုရင္ႀကီးက  သတၱ၀ါေတြရဲ ့  အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုစုစည္း သတ္ျဖတ္ၿပီးမွ ယစ္နတ္ပူေဇာ္ျခင္းျပဳလုပ္တာကိုး။   ခမည္းေတာ္ရဲ ့ အယူ၀ါဒကို ႏွစ္သက္လက္ခံျခင္းမရွိတဲ ့ ငါဟာ  ငါဘုရင္ျဖစ္ရင္ ဒီကိုးကြယ္မွဳကို ခ်က္ျခင္း ခ်ိဳးႏွိမ္ဖ်က္ဆီးျပစ္မယ္ဆိုတဲ ့ အသိတရားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲေတးမွတ္ထားခဲ ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ငါဟာ   ဥပါယ္တမည္နဲ ့ မၾကာခဏ ေညာင္ပင္ ႀကီးတပင္မွာ ပန္းနံ ့သာ သြန္းေလာင္းၿပီး နတ္ကိုးခ်င္ဟန္ ေဆာင္တယ္။ အတန္ၾကာေတာ့ ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံေရာ ဆိုပါေတာ့ ။ တေန ့ မူးမတ္ေတြကို ေျပာတယ္ ။ ငါ ဟာ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္မင္းထံမွာ ငါဘုရင္ျဖစ္ရင္ သူ့အသက္သတ္ၿပီး ယစ္ပူေဖာ္ျခင္းအမွဳ ျပဳသူ။ သူ့ဥစၥာခိုးသူ ၊ လိမ္လည္ေျပာဆိုသူ ၊ ေသရည္က်ဴးသူ။အိမ္ယာျပစ္မွားသူစသည္  လူေပါင္းတေထာင္၏ေသြးႏွင့္ နတ္မင္းကို ပူေဇာ္ပါမယ္လို ့ စကားရွိခဲ ့တယ္ ထိုလူတေထာင္ ရေအာင္စည္လည္ရွာၾကလို ့ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္တာေပါ့ ။( စည္လည္ရွာတယ္ဆိုတာက  ေမာင္းထမ္းၿပီး တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို ့ေလး….ဒူ  ဟူ  ..ဟူ… ဆိုၿပီးလွည့္တာ)
အဲဒီလို လွည့္လည္ရွာေဖြရာမွာ တေယာက္မွအသက္သတ္သူ  ထြက္မလာရဲၾကဘူးေနာင္အခါမွာလည္း သူတပါးအသက္သတ္ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းအမွဳ တဦးတေယာက္မွ မျပဳရဲ ၾကေတာ့ဘူး တဲ ့။ အားလုံး လူ ့အသက္ေသြးျဖင့္ ယစ္နတ္ပူေဇာ္ျခင္းအမွဳကိုေ၀းစြာ  ေရွာင္က်ဥ္ကုန္ၾကတယ္ ။ တတိုင္းတျပည္လုံး ကမၻာသူကမၻာသားအားလုံး  ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး တိုင္းျပည္၀ေျပာသာယာခဲ ့တယ္ တဲ့ ။ ဒါဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ဥပါယ္တမည္နဲ ့ ေညာင္ေစာင့္နတ္ကို ကိုးကြယ္ဟန္ျပဳပီး မိမိလိုရာ သိမ္းသြင္းလိုက္ျခင္းပါဘဲ ။အယူမွားကို ပယ္ဖ်က္ေစျခင္းလဲျဖစ္တယ္။ သတၱ၀ါအားလုံးရဲ ့ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးအေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ ျပဳမူလိုက္တာမို ့ ေလာကအားလုံး သတၱ၀ါအားလုံးရဲ ့ အကိ်ဳးကို သည္ပိုးထမ္းရြက္ျခင္းမည္တယ္။ ဒါကို “ ေလာကတၳစရိယာ “  ေလာကအက်ိဳးကို သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းေခၚတယ္။ ဗုဒၼျဖစ္စဥ္ေတာ္ေတြထဲ မွာ ဒီလိုမ်ိဳး မ်ားစြာရွိိပါေသးတယ္။

(၂) ညာတတၳစရိယာ (မ်ိဳးႏြယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။)
မေဟာ္သဓာဇာတ္မွာ  ၀ိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီးနဲ ့ ပဥၥလစႏၵီမင္းသမီးတို ့ကိ ုဥမင္လွဳိဏ္ေခါင္းေတြထဲကေန  ကယ္ထုတ္အၿပီး ဘုရင္ႏွင့္အတူ ကိုယ္လြတ္ရုန္း  လိုက္ပါေရွာင္တိမ္းျခင္းမရွိဘဲ   “ စစ္သည္အေပါင္း၏ဥေသွ်ာင္္ျဖစ္တဲ ့မေဟာ္သဓာ ဟာ ငယ္သားေတြနဲ ့ ေသအတူ ရွင္အတူ ရွိခဲ ့ပါတယ္။
ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းဘ၀မွာ လည္း ေမ်ာက္ ရွစ္ေသာင္းရဲ ့ အသက္ကိုကိုယ္ေတာ္တိုင္  အေသခံၿပီး ကယ္တင္ခဲ ့ ဖူးတယ္။အႏၱရယ္ကို မျမင္တဲ ့ ေမ်ာက္အေကာင္ရွစ္ေသာင္းဟာ သရက္သီးေတြကို စားသုံးၾကရာမွာ အရသာထူးကဲတဲ ့ သရက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ရမလားဆိုၿပီး ဘုရင့္ မူးမတ္စစ္သားေတြက ေမ်ာက္ေတြကို သတ္ျပစ္္ဖို ့လာႀကတာကိုး။ ဂဂၤါျမစ္ကို ခုန္ကူးရမွ တဘက္ကမ္းေရာက္မွာမို ့ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းက ေက်ာခင္းေပးခဲ့ရတယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းရဲ ့ ေက်ာကို နင္းၿပီး ခုန္ခုန္ကူးရတာေႀကာင့္  ေမ်ာက္ရွစ္ေသာင္းရဲ ့ဒါဏ္နဲ ့ ဘဲ ေမ်ာက္မင္းကြယ္လြန္ခဲ ့ ပါတယ္။ေမ်ာက္ရွစ္ေသာင္းကေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ ့ပါတယ္။
ဒါဟာ မ်ိဳးႏြယ္ကို အသက္ေပး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္လို ့ “ ညာတတၳစရိယာ “ လို ့ ေခၚတယ္။ဒါဟာ ဥပမာ တခုပါ ။ဒီလို ေစာင့္ေရွက္မွဳမ်ိဳး အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။

၃ ဗုဒၼတၳစရိယာ (ဗုဒၼျဖစ္ရန္ က်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း)
ဗုဒၼ ဘုရားျဖစ္ရန္ က်င့္စဥ္ေတြက မ်ားလြန္းပါတယ္ ။ ဘဳရားျဖစ္ဖို ့ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။၂၆သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္းပါရမီ ျဖည့္ရတဲ ့ဘုရားလဲ ရွိတယ္။ ေလးသေခ်ၤနဲ ့ ကမၻာတသိန္းပါရမီျဖည့္ရတဲ ့ ဘုရားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါနပါရမီ။ ၀ီရိယပါရမီ။ခႏၵီပါရမီ။ဥပကၡာပါရမီစသည္  ပါရမီ အမ်ားအျပား ရွိပါေသးတယ္။ လူသာမန္ေတြ ျဖည့္ဆည္းမရႏိုင္တဲ ့ပါရမီပါ။ ဒါလဲ ေျပာျပခ်င္ေသးတာပါ။ တျခားဘုရားေဟာ ပံုျပင္ေတြလဲ ေျပာခ်င္ေသးတာ။ ေျပာခ်င္တာေတြ မ်ားလြန္းလို ့ မေျပာျဖစ္
ခဲ ့ျပန္ဘူး။ ဒီဘဒၵကမၻာမွာ ဘုရားငါးဆူပြင့္ရာ  ့ ေဂါတမဗုဒၼဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာကို ၆ႏွစ္ ထပ္မံက်င့္ႀကံအားထုတ္ရပါတယ္။
 ဗုဒၼဘာသာဆိုတာ အၿမဲ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနရတာမ်ိဳးပါ။ ဆုေတာင္းတိုင္းရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ အေထာက္အပံ့ေပးတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ အျပည့္အ၀ရႏိုင္ဖို ့က က်င့္စဥ္ေတြကို အားကိုးရမွာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ ့ တကူးတက က်င့္မွ ရယ္လို ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန့စဥ္ လူမွဳ ၀တၱရားေတြ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရင္းနဲ ့ ဘုရားအႀကိဳက္ ေကာင္းတာလုပ္မေကာင္းတာေရွာင္ ဆိုရင္ ဘဲ ေတာ္ေတာ္ေလးဖူလံုေနပါၿပီ။

Florist   ေ၀မွ်သည္။
May 1st  2011

Buddha 13
လူႏွင့္ ကိုးကြယ္မွဳ
                                                      
သမိုင္းဆရာတို႕က လူသားတို႔သည္ ေရွးဦးအခါက ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ဘ၀ႏွင့္  လွည့္လည္သြားလာေနထိုင္ၾကရင္း အႏၱရယ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ၿကံဳခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ဥပမာ မုန္တိုင္းက်ျခင္း ။ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ဒီေရတက္ျခင္း။ေၿမြႏွင့္ သစ္၊က်ား ၊ဆင္ ၊ျမင္းစသည့္္ေတာရိုင္းသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ၿကံုေတြရသည့္အခါ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခါ တို႕တြင္ အားကိုးရွာလာၾကသည္။ေဘးဆိုး ဒုကၡဆိုးတို႕မွ ကင္းလႊတ္ေစရန္ ကိုးကြယ္ရာ ရွာၾကသည္တြင္ ေတာေတာင္ကိုလည္းေကာင္း သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးမ်ားကို၄င္း၊ ကိုးကြယ္ရာဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။
မိမိတို႕စိတ္ကူးျဖင့္လည္း မျမင္ရေသာ တန္ခိုးရွင္တဦးဦးကို  အမ်ိဳးမ်ိဳး မွန္းဆပုံေဖၚ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။
ပင္လယ္သမုဒၵရာတြင္ လွည့္လည္ၾကက္စား ေနထိုင္သူတို႕က သမုဒၵရာ ေစာင့္နတ္ကိုေသာ္၄င္း။ေတာေတာင္ထဲတြင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ သြားလာသူတို႕က ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္ကို၄င္း ဖန္တီးပူေဇာ္္လာၾကသည္။

ထိုမွ  ဗုဒၶဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာတြင္  လူတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာအမွန္ ကို ဗုဒၶဘုရားက ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီး လမ္းညြန္မွဳေပးခဲ့သည္။
ယေန႕ အဆင့္ျမင့္လူသားတို႕သည္ ဦးေႏွာက္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိ ဦးေႏွာက္ကို ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်ၿပီး ကိုးကြယ္ရာအမွန္ကို ရွာႀကံသင့္ေပသည္။ မိမိတို႕ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရးတြင္ ေသြးစြန္းေပျခင္းမရွိပါမွ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေအးျငိမ္းသည့္ ဘာသာရပ္တခုဟု  နားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံရရွိေပမည္။
ယေန႕ ကမၻာႀကီးသည္ လူသားတို႕ဖန္တီးမွဳေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊သဘာ၀အားျဖင့္ေသာ္၄င္း ပူေလာင္ဆူပြက္ေနရာ ထိုပူေလာင္ဆူပြက္မွဳကို အမွန္တကယ္ ျငိမ္းေအးေစမည့္ေဆးမွာ ဗုဒၶ၏ဓမၼ မွတပါး အျခားမရွိေခ်။

ဘုရား တရား သံဃာ တည္းဟူေသာ ရတနာ သုံးပါးကိုသာ(သရဏဂံုသုံးပါး) သင္ မမွိတ္မသုံ  ယုံယုံၾကည္ၾကည္ေဆာက္တည္ ကိုးကြယ္လိုက္စမ္းပါ။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္္းခ်မ္းသြားပါလိမ့္မည္။
ယေန႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါဟု ဆိုေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိရိုးဖလာ မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ “ဘုရားမွတပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိ “ဟူသည့္မူမပါဘဲ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ ကိုးကြယ္မွဳု ျပဳေနၾကသည္။ ဗုဒၶကို မေလးစားရာ ေရာက္ပါသည္။
ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ဗုဒၶဓမၼကို ကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ေအာင္ ေလ့လာသုံးသပ္ ဆန္းစစ္ၿပီးွမွ  “ဗုဒၶမွတပါး အျခားကိုးကြယ္ရာမရွိ”  ဟူသည့္ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶ အဆုံးအမ(ဓမၼ)မ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံေနထိုင္ဖို႕လည္း လိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနရံု ဆုေတာင္းေနရံုႏွင့္ မရပါ။ကိုယ္တိုင္လိုက္နာေဆာက္တည္ရပါလိမ့္မည္။သို႕မွသာ  ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေကာင္းတေယာက္ဟု ေခၚဆိုရမွာျဖစ္သည္။
အေခ်အေန အခ်ိန္အခါအရ မိမိဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္  “ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ “တည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါးကိုသာ မိမိရင္တြင္းကိန္း၀ပ္တည္ရွိေစျခင္း။ အေျခခံ ငါးပါးသီလကို အသက္ထက္ဆုံးမက်ိဳးမေပါက္ ေစာင့္ ထိန္းျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၿကံေနထိုင္သင့္ေပသည္။တခုအေရးႀကီးသည္မွာဗုဒၶဘုရား၏ အဆုံးအမတရားေတာ္ကို သိျမင္ၿပီး  ထိျခင္းငါးပါးႏွင့္ကံေတာ့တတ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

လူတို႕သည္ “ကံ “ကို အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုေနၾကသည္။” ကံသည္ သီးျခားတည္ရွိေနေသာ ဖန္တီးရွင္ မဟုတ္ေပ။ ကံ = ကမၼ= မိမိျပဳေသာအမွဳသာလွ်င္တည္း ။ ရဟန္းတို႕ ေစတနာကို ကံဟု ငါဘုရားေဟာၾကားသည္။ေစတနာထက္သန္လွ်င္ ကံႀကီးသည္။ေစတနာညံ႕လွ်င္ ကံနည္းသည္ ေစတနာသာလွ်င္ အရင္းခံတည္း“ဟု ဗုဒၶၿမြက္၏။
ကံေကာင္းခ်င္လွ်င္ ေစတနာ ေကာင္းဖို႔ လိုေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရားက မိန္႕လိုရင္းျဖစ္သည္။
ကံတြင္ ကာယကံ ။၀ဇီကံ။ မေနာကံ ဟုလည္း  ခြဲျခားႏိုင္၏။
တဖန္ ကာယကံတြင္ ဒုစရိုက္ကံ ၃ပါး ။
 သူ႕အသက္သတ္ျခင္း။ သူ႕ဥစၥာခိုးျခင္း။ သူ႕အိမ္ယာျပစ္မွားျခင္း။( ကာယကံေျမာက္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မွဳ)
၀ဇီကံတြင္ ဒုစရိုက္ကံ ၄ပါး။
လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း။ေခ်ာျပစ္ကုန္းတိုက္ျခင္း။ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုျခင္း။သိမ္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း။(ႏွဳတ္က်ဴူးလြန္မွဳ)
မေနာကံတြင္ ဒုစရိုက္ ၃ပါး
မနာလို အူတိုျခင္း။ပ်က္စီးေအာင္ မေကာင္းၾကံစီျခင္း။မွားေသာ အယူကို  ယူျခင္း(စိတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားမွုဳ )ဟူေရြ႔ ထပ္မံ ဖြင့္ဆိုသည္။
မည္သည့္ တန္ခိုးရွင္ကိုမွ အားကိုးရန္မလို။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမွဳသာ။ ကိုယ့္ဒုကၡ ကိုယ္သိမ္းတတ္ရမည္။ ကိုယ္စိုက္သည့္ စပါးကိုယ္သာသိမ္းရေပမည္။အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ မိမိကိုယ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ရာ ဟု ဗုဒၵဘုရားက လမ္းညႊန္ပါသည္။မိမိကိုယ္ကို ကိုးသာ ကိုးကြယ္ရာဟုဆိုရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတၱေဘာကိုမဆိုလိုေပ။မိမိကိုယ္တိုင္သိျမင္သည့္ “အသိဥာဏ္ပညာ ” ကိုသာ အားကိုးရမည္ဟု  ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

ေလာကရွိ အလုံးစုံေသာသတၱ၀ါတို႕သည္ ကံသာလွ်င္ အမိ ကံသာလွ်င္အဘ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္၏။ကံသာလွ်င္မိမိ၏္ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာျဖစ္သည္။မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံမွတပါး ေလကအား ဖန္တီးသူမရွိ ဟု ဗုဒၶဆို၏။ထိုသို႕သင္ အယူရွိလွ်င္ မိစၦာဒိဌိ(မွားေသာအယူ)အျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ၿပီးသမၼာဒိဌိ(မွန္ေသာအယူ)တည္သည္။

ဗုဒၶသည္ ရခဲလွေသာ လူ႕ဘ၀ကို ရတုံးရခိုက္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေစရန္ လူျပီသေစရန္ ဤကဲ့သို႕ သြန္သင္ခဲ့သည္။
၁။ စြန္႕ႀကဲေပးကမ္းပါ။လွဴဒါန္းပါ။
၂။ကိုယ္က်င့္သီလကို မက်ိဳးပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါ။
၃။ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို မျပတ္အာရံုျပဳပါ။
၄။ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသပါ။
၅။တပါးသူလိုအပ္လွ်င္ ကိစၥႀကီးငယ္ ကူညီပါ။
၆။မိမိျပဳေသာ ကုသိုလ္အဘို႕ကို အမွ်ေပးေ၀ပါ။
၇။သူတပါးကုသိုလ္ျပဳလွ်င္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓု သုံးႀကိမ္ေခၚပါ။
၈။တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ နာယူပါ။
၉။သူတပါးအားလည္း တရားေတာ္ကို ေ၀မွ်ပါ။
၁၀။ေျဖာင့္မတ္ေသာအယူကို ယူပါ။
၁၁။သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ တဘက္လူကို အႏိုင္ယူပါ။
၁၂။ကလဲ့စားေျချခင္းသည္ မိမိ သူတပါး၏ ပ်က္စီးျခင္းသာျဖစ္၍ ရန္တုံ႕မူပါႏွင့္။

အမွန္စင္စစ္ ဗုဒၶသည္ လူမွဳက်င့္၀တ္ကို သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာတဆူလည္းျဖစ္ေပသည္။


Florist မွ်ေ၀သည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

Buddha 14
 ၃၈ျဖာ မဂၤလာ

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးစဥ္ အမ်ိဳးအမည္ မထင္ရွားေသာ နတ္သားတပါး၏အေမးကို အေၿကာင္းျပဳ၍ လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕အားသုံးဆယ့္ရွစ္ျဖာေသာ   မဂၤလာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားမိန္႕ျမြက္ခဲ့သည္။ဤတရားေတာ္သည္ လူမွဳေရး၊ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ကုသိုလ္ေရး၊ ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊စား၀တ္ေနေရး။အိမ္ေထာင္ေရး။က်န္းမာေရး၊အမ်ိဳးသားေရးစသည္ အေထြေထြပါရွိၿပီး လူတို႕၏ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ အဓိကထား ေဟာႀကားျခင္းျဖစ္သည္။တိုးတက္ေခတ္မီလိုေသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာ မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို လိုက္နာ က်င့္သုံးသင့္ေပသည္။

၁။လူမိုက္တို႕ကို ေ၀းစြာေရွာင္က်ဥ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။(မိမိ သူတပါး ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အႀကံအစီရွိသူ)
၂။ပညာရွိသူကို ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။(မိမိသူတပါးအက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားသူ)
၃။ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။ (ရတနာသုံးပါးႏွင့္မိဘဆရာစသည္..ပူေဇာ္ရာ၌ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္လည္းပူေဇာ္ႏိုင္သည္)။
၄။ကုသိုလ္ ပညာ ဥစၥာ ရရွိႏိုင္သည့္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္ေဒသ၌ ေနထိုင္ရျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၅။ေရွးေရွးက ျပဳခဲ့ဖူးေသာေကာင္းမွဳ ရွိျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၆။မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၇။ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၈။စက္မွဳ လက္မွုဳ အတတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရွိျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၉။က်င့္၀တ္စည္းကမ္းသင္ၾကားလိုက္နာျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။(လူျဖစ္လ်င္ လူ႕က်င့္၀တ္၊ရဟန္းျဖစ္လ်င္ ရဟန္းက်င့္၀တ္ လိုက္နာျခင္း။)
၁၀။ေကာင္းေသာစကားကိုဆိုျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။(မွန္ကန္ေသာ ခ်ိဳသာေသာ ကုန္းမတိုက္ေသာမိမိသူတပါးအက်ိဳးရွိေသာ စကား)
၁၁။မိဘတို႕ကိုျပဳစုလုပ္ေႀကြးျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၂။သားသမီး ဇနီး ခင္ပြန္းတို႕ကို ကူညီေပးကမ္းေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၃။သူတပါး အက်ိဳးစီးပြားမထိခိုက္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းရွိျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၄။အခါမလပ္ လွဳဒါန္းေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၅။ဒုစရိုက္ဆယ္ပါးကိုေရွာင္၍ သုစရိုက္ဆယ္ပါးကို ပြားမ်ားျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။(Buddha 13 တြင္ေဖၚျပၿပီး)
၁၆။ေဆြမ်ိဳးတို႕ကို သၿဂၤ ိဳလ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၇။အျပစ္ကင္းေသာ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သည္ မဂၤလာတပါး။(မိမိႏွင့္သူတပါးအက်ိဳး  ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳး တိုင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
၁၈။မေကာင္းမွဳ မွန္သမွ် ၾကိဳတင္ ေရွာင္က်ဥ္တတ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။
၁၉။မေကာင္းမွဳျပဳရန္ အခါအခြင့္ႀကံဳေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိ ေရွာင္က်ဥ္တတ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး။

၂၀။မူးရစ္ေစေသာ ေသရည္ ေသရက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္စားျခင္း နည္းမ်ိဳးစုံ သုံးစြြဲျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္တတ္ျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။။
၂၁။ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္တရားမ်ားတြင္ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၂၂။ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။(ရေသ့ ရဟန္းမွအစ  သက္ႀကီး၀ါႀကီး မိႀကီးဘႀကီးစသည္ ရိုေသထိုက္သူမ်ားအား ေနရာေပးျခင္း လမ္းေရွာင္ျခင္း ဦးေခါင္းငံု႕ျခင္း ကိုယ္ႏွိွ္မ့္ခ်ျခင္း )
၂၃။ကိုယ္ ။စိတ္ ၊ႏွဳတ္ သုံးပါးစလံုး မာန္မာနမထားျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၂၄။ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ တရားေသာနည္းျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအေျခအေနေပးသမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲတတ္ျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၂၅။သူျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကို မေမ့မေလ်ာ့သိတတ္ျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။

၂၆။အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း တရားနာယူျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၂၇။သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းရန္တုံ႕မမူျခင္း သည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၂၈။ဆိုဆံုးမလွ်င္ နာယူလြယ္ျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၂၉။ရဟန္းသံဃာမ်ားအား အခါမလပ္ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၃၀။ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည့္ တရားေဆြးေႏြးျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၃၁။ ျခိဳးျခံေျခြတာျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၃၂။သီလ သမာဓိ ပညာဥာဏ္ကို ထူေထာင္၍၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ ကို ႕က်င့္ၿကံျခင္းသည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၃၃။ဒုကၡသစၥာ။သမုဒယသစၥာ။နိေျဂ ာဓသစၥာ။ မဂၢသစၥာ စသည့္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၃၄။နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း။သည္လည္း မဂၤလာတပါး။
၃၅။ေလာကဓံတရားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ေသာ္လည္းတုန္လွဳပ္မွဳမရွိျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။။
၃၆။ေသာက ဗ်ာပါဒကင္းျခင္း။သည္လည္းမဂၤလာတပါး။
၃၇။ရာဂ ေမာဟ ေဒါသမရွိ  တပ္မက္တြယ္တာမွဳ ကင္းျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။ ။
၃၈။ကိေလသာ ဟူသမၽွ် ကင္းစင္ျခင္းသည္လည္း မဂၤလာတပါး။
ထိုသို႕ ၃၈ပါးေသာ မဂၤလာတရားတို႕ကို ဗုဒၶက ျပညႊန္ေတာ္မူခဲ့သည္။
Florist မွ မွ်ေ၀သည္။

Buddha 15
၀ိဘဇၨ၀ါဒီ
 သိဒတၱမင္းသား ဗုဒၶဘုရားရွင္အျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူစဥ္ “ဗုဒၶသည္ အဘယ္အယူကို ယူေတာ္မူသနည္း”ဟု အေမးရွိၾကကုန္၏။ဤအေမးကို တထာဂတ ဥဒါနက်မ္းတြင္
“ဗုဒၶသည္ အမွန္စင္စစ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေျပာဆိုေလ့ရွိေသာၾကာင့္ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီသမားျဖစ္၏ “ ဟု ဒီပဲရင္း ဆရာေတာ္က ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။
ဗုဒၶသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးမဲ့ယုံၾကည္မွဳကို လက္မခံေခ်။စိတ္ကူးျဖင့္မွန္းဆပံုေဖၚကိုးကြယ္မွဳမ်ိဳးကို လက္မခံ။ဆက္စပ္ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ၿပီး မွန္သည္ဟု ယူဆႏိုင္မွ လက္ခံသည္။

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မွဳကို ပယ္၍ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခြင့္ျပဳၿပီး အသိဥာဏ္ပညာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ေတြးေခၚေစသျဖင့္ ကမၻာတြင္ ေလးစားမွဳ ခံယူရရွိသည္။
“Buddhism commands respect from the world because it allows reasoning for wider knowledge while it dispels blind faith”

သင္ျပမွဳမွန္သမွ်သည္ ေမးျမန္းစူးစမ္းျခင္းျဖင့္လက္ေတြ႕က်က် သံုးသပ္ႏိုင္မွသာ  မ်က္ကန္း၀ါဒကို ပယ္ႏိုင္သည္။ဟု ဘုရားရွင္က မိန္႕ျမြက္ပါသည္။
ေကာသလတိုင္းေန ေကသမုတၱိရြာသား ကာလာမ လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဘုရားရွင္အား “ အသင္ေဟာၾကားေသာ တရားမ်ားကို မွန္သည္ဟု ကြ်န္ဳပ္တို ့ မည္သို႕ လက္ခံရပါမည္နည္း” “ ံHow do we know what you teach is true? ဟု အေမးရွိခဲ့သည္။ဘုရားရွင္က ထိုသို႕ အေမးရွိသည္ကို လိုလားႏွစ္ခ်ိဳက္ခဲ့သည္။
ကာလာမတို႕အား
အမွန္တရားကို ရွာေဖြဖို႕ အခ်က္အလက္( ၁၀)ခု ကို ဗုဒၶဘုရားရွင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ျပခဲ့ပါသည္။

1.Do not simply believe what you hear just because you have heard it for a long time.
အယူ၀ါဒတခုကို ရွည္ျမင့္စြာ ၾကားနာမွတ္သားခဲ့ရသည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္မွဳမျပဳပါႏွင့္။

2. Do not fellow tradition blindly merely because it has been practiced  in that way for many generations.
မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဳ ဓေလ့တခုဟု လက္ခံသိမ္းသြင္းျခင္းမျပဳလိုက္ပါႏွင့္ဦး။

3. Do not be Quick to listen to rumors.
ေကာလာဟလစကားမ်ားကိုလည္း အရမ္း လက္ခံမျပစ္လိုက္ပါႏွင့္ဦး။

4.Do not confirm anything just because it agrees with your scriptures.
က်မ္းစာတြင္ လာသည္ဟု တဇြတ္ထိုး လက္မခံပါႏွင့္ဦး။

5.Do not foolishly make assumptions.
မိမိေတြးထင္ၾကံဆမွဳမ်ား မွန္ျပီဟု မိုက္မိုက္ကန္းကန္း လက္မခံပါႏွင့္ဦး။

6.Do not abruptly draw conclusions by what you see and hear.
မိမိ အၾကားအျမင္ ျဖင့္ လိုရာဆဲြ ေကာက္ခ်က္ခ် လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္ဦး။

7.Do not be fooled by outward appearances.
မိမိေတြးေတာမွဳမ်ားမွန္ကန္ၿပီဟု မိမိဘာသာမွတ္ခ်က္ေပး လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္ဦး။

8.Do not hold on tightly to any view or idea just because you are comfortable with it.
မိမိစြဲကိုင္ထားေသာ အေတြးအျမင္တို႕ႏွင့္ အျခားသူ၏ ေတြးျမင္မွဳတို႕ ကိုက္ညီၿပီဟုလည္း လက္မခံလိုက္ပါႏွင့္ဦၤး။

9.Do not accept as fact anything that  yourself find to be logical.
ဒါေတာ့ျဖင့္ ယုတၱိရွိသည္ဟု အလြယ္ လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္ဦး။

10.Do not be convinced of anything out of respect and reference to your spiritual teachers.
“ငါတို႕ ေလးစားရိုေသရသူ၏စကားဘဲ”ဟုလည္း သင္တို႕ လက္ခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္ဦး ။

ကာလာမတို႕ ဤကား အက်ိဳးျပဳတရားတည္း ၊ဤကား အက်ိဳးမဲ့တရားတည္းဟူ၍      သင္တိူ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွသာ တရားစစ္ တရားမွန္ကို ေတြ႕ျမင္လာမည္ျဖစ္၏ ။ ငါေဟာၾကားေသာ တရားေဒသနာတို႕ကို သင္တို႕ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ စူးစမ္းၿပီးေက်နပ္မွဳ ရရွိမွသာ  ယုံၾကည္လက္ခံေဆာက္တည္္ ၾကပါကုန္ ။
ဟူ၍ မိန္႕ျမြက္ခဲ့ပါသည္။

Florist မွ မွ်ေ၀သည္။

Buddha 16
ဗုဒၼ၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ေနာက္မွ ထက္ၾကပ္မကြာ(ဟိန္းလတ္)

Buddha,He who moving a step,
Behind closely ahead( florist)

ေမေမေျပာျပဖူးတဲ့ ဗုဒၼ၀င္

ဗ်ာဒိတ္ခံယူျခင္း။
             လူသားတို႕သည္ ဘ၀မ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့ၾကရသည္တြင္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္သည္လည္း အလားတူ ဘ၀မ်ားစြာ က်င္လည္၍္  “သုေမဓါ “အမည္ရွိ သူေဌးသားဘ၀ႏွိဳက္ မိဘတို႕ မရွိႀကသည္ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းအားလုံးစြန္႕လႊတ္ခါ ရေသ့ရဟန္းျပဳခ့ဲသည္။ထိုရေသ့သည္ဒီပကၤယာျမတ္စြာဘုရားႀကြလာသည္တြင္ မိမိခႏၵာကိုယ္ကိုရႊံ႕ဗြက္အိုင္တခုမွာ တံတားခင္းၿပီး ဘုရားဆုပန္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတဦးသည္လည္း ၾကာပန္း ရွစ္ပြင့္ႏွင့္အတူေရာက္လာၿပီး ရေသ့အား ၅ပြင့္ေပးကာ ပါရမီျဖည့္ဘက္ ျဖစ္ပါရေစဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။တိုဘုရားအထံတြင္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့သည့္သုေမဓါရွင္ရေသ့သည္ ဤဘဒၵကမၻာတြင္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ပြင့္ေတာ္မူေသာ   ေဂါတမဗုဒၼအမည္ျဖင့္  ထင္ရွားေတာ္မူသည့္ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အမ်ိိဳးသမီးသည္လည္း ရွင္ရေသ့ႏွင့္အတူ ဘ၀မ်ားစြာက်င္လည္ၿပီး  ေနာက္ဆုံးဘ၀တြင္  “ယေသာ္ဓရာ ေထရီမ” ဟု ထင္ရွားသည့္ ရဟႏၱာမျဖစ္ခဲ့သည္။

သေႏၼယူျခင္း။
            လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၅၀၀ေက်ာ္က ႏွင္းဖုံးေသာ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေျခရွိ နီေပါႏိုင္ငံ ကပၸိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္ႀကီး တြင္    ျမင့္ျမတ္ေသာ  သာကီ၀င္ (ဟိႏၵဴမ်ိဳးႏြယ္၀င္) သုေဒၶါဓနဘုရင္ႀကီး မင္းျပဳေနသည္။ ထိုမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မဟာမာယာသည္ တည၀ယ္  ၾကာပန္းကိုႏွာေမာင္းျဖင့္ ပတ္၍ယူေဆာင္လာသည့္ဆင္ျဖဴေတာ္တစီးသည္ မိမိလက္ယာနံပါးကို ေဖါက္ ၀င္ခဲ့သည္ဟု အိပ္မက္ ျမင္မက္ခဲ့သည္။
ပညာရွိိအမ်ားအျပားက ေဟာကိန္းထုတ္ၾကရာတြင္ တဦးက ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္မည္ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆိုသည္။
ထိုေန ့သည္ ၀ါဆိုလျပည့္ ျကာသပေတးေန ့ျဖစ္သည္။

ဖြားျမင္ျခင္း
              ကဆုန္လျပည့္ ေသာႀကာေန႕တြင္ အင္ၿကင္းပန္းတို႔ လွဳိင္လွဳိင္ပြင့္ရာ လုမၺနီဥယ်ာဥ္သာႏွဳိက္      မယ္ေတာ္မာယာမွ သားေတာ္သိဒၼတၳကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၃ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခမည္းေတာ္၏အလိုက် နန္းစည္းစိမ္ခံစားခဲ့ရသည္။

ေတာထြက္ျခင္း
            သက္ေတာ္၂၉တြင္ သူအို၊သူနာ၊သူေသ၊ရဟန္းတည္းဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမင္ရာမွ ေတာထြက္ရဟန္းျပဳတရားက်င့္ခဲ့ပါေသာ္လည္း  အက်င့္လြန္သျဖင့္ တရားမရႏိုင္ဘဲ ၆ႏွစ္ၾကာေညာင္းခဲ့ရသည္။ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႕သည္ကား မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ခုႏွစ္ ၀ါဆို လျပည့္ေန ့ တည္း။

ဘုရားအျဖစ္ဆိုက္ေရာက္ျခင္း
ထိုမွ သတိသေ၀ဂရကာ မေလ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညွင္းသကဲ့သို႕ မဇၼိ်မပဋိပဒါ အလယ္အလပ္လမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ထိုစဥ္..
သုဇာတာသူေဌးသမီးသည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕တိုင္း ေညာင္ေစာင့္နတ္အားပူေဇာ္ေလ့ရွိသျဖင့္ ႏြယ္ခ်ိဳေတာႏွဳိက္  ေက်ာင္းအပ္ေသာ ႏြားမတိို ့မွရသည့္ ႏို႕ကို ၿကိဳခ်က္အပ္သည့္  ဃနာႏို႕ဆြမ္းကို ေရႊခြက္တြင္ထည့္၍  ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့သည္။
ထိုဆြမ္းကို ဘုန္းေပးအၿပီး ဆြမ္းအလွွဴရွင္ကို ေက်းဇူးျပဳသည့္အေနျဖင့္
ေဗာဓိေညာင္ပင္ကိုအမွီျပဳ၍ ့ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို အဓိဌာန္ျပဳႀကဲပက္သည္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အပရာဇိတပလႅင္မွာ မထတမ္းမေလ်ာ့ေသာဇဲြလုံ႕လျဖင့္ အားထုတ္ေတာ္မူရာ..ပထမညဥ့္္ဦးယံမွာ  ေရွးျဖစ္ေဟာင္းကိုျပန္ေျပာင္းသိျမင္ႏိုင္သည့္ ပုေဗၺနိ၀ါသညာဏ္ကိုရသည္။
သန္းေခါင္ယံမွာ  အရာရာကိုအဆီးအတားမရွိ အလုံးစုံ ထြင္းေဖါက္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကိုရ၍ မိုးေသာက္ယံမွာ  ကိေလသာအားလုံးကင္းစင္သည့္ အာသ၀ကၡယဥာဏ္ကိုရရွိသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၼဟူးေန႕မွာ  ထိုေဗာဓိပင္ရင္းႏွဳိက္ပင္    သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ၿပီး မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းစဥ္ျဖင့္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရကာ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၼဟူးေန႕ျဖစ္သည္။ ံ

မာန္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း
လက္ရု့ံးေပါင္းတေထာင္ျဖင့္ ပလႅင္လုရန္စစ္ခ်ီလာေသာ မာန္နတ္အား ရန္တုံ႕မမူဘဲ ေမတၱာျဖင့္သာ အႏိုင္ယူ၍ ၀သုန္ေျႏၵနတ္မင္းကိုသက္ေသျပဳသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
 
ဓမၼစၿကာတရားေဟာၿကားျခင္း
           ထိုမွသားသမင္တို႕အား ေဘးမဲ့ေပးရာ ဗာရာဏသီျပည္  မိဂဒါ၀ုန္ ေတာသို႕ ႀကြခ်ီေတာ္မူ၍ ငါးဦးေသာ အစုအဖြဲ႕ရွိသည့္  ရဟန္းတို႕အား “ဓမၼစကၠ ပ၀တၱနသုတၱန္ “  ကိုခ်ီးျမွင့္  ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုတရားကိုေဟာၿကားေတာ္မူအပ္ေသာအခ်ိန္သည္ကား ေန၀င္ၿဖိဳးဖ် လကေလးထြက္ျပဴကာစ ၀ါဆိုလျပည့္ စေနေန႕ ညခ်မ္းမွာျဖစ္သည္။

သာသနာျပဳေစလႊတ္ျခင္း
ေျခာက္က်ိပ္ေသာ ရဟန္းတို႕အား အတိုင္းအတိုင္းအျပည္ျပည္သို႕ သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ကမူ ဥရုေ၀လေတာသို ့၀င္၍ကႆပညီေနာင္သုံးပါးႏွင့္ ရေသ့တေထာင္တို႕အားတရားျပသည္။ ဥရုေ၀လေတာမေရာက္မီ ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္တို႕အား ဆုံးမျသ၀ါဒေပးခဲ့သည္။့

ရာဇျဂိဳလ္ျပည္သို႕ ႀကြေတာ္မူျခင္း
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘ၀  ေတာထြက္္သည့္အခ်ိန္ကာလက ရာဇျဂိဳလ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိဗၺိသာရအား ေပးထားခဲ့သည့္ ကတိႏွင့္အညီ ဘုရားျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း ေနာက္ပါရဟန္းတေထာင္ျဖင့္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္သို႕ ႀကြေတာ္မူသည္။
 မဟာနာရဒကႆပဇတ္ေတာ္ၿကီးကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ဗိဗၺိသာရမင္းႀကီးသည္ ဘုရားအမွူးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးရန္မိမိ၏ ေ၀ဠဳ၀န္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ေက်ာင္းအမွတ္ ေရစက္သြန္းခ်လွဴဒါန္းသည္။

ကာဠဳဒါယီအမတ္ ပင့္ေလွ်ာက္ျခင္း
ခမည္းေတာ္၏ တိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ႀကြခ်ီေတာ္မူရန္ ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္ တေပါင္းလ၏ သာယာပံုတို႕ကို ဂါထာ ၆၀ ၿဖင့္သီကုံးစီဖြဲ႕ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္.။ ေရာက္လွ်င္ ဘုရားရွင္အားရွိခိုးဦးခ်ရန္ ၀န္ေလးေနေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႕၏ မာန္မာနကို ခ်ိဳးႏွိမ္လိုေတာ္မူ၍ ကိုယ္ခႏၶာမွ ေရမီးအစုန္ ျဖာက်စီးဆင္းေစၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႕ျဖင့္ တန္းခိုးျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူခဲ့သည္။
ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္ သားဘုရား၏ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားအဆုံးတြင္ ေသာတာပန္တည္သည္။
အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းလွေသာ နိေျဂာတမင္းသား၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို ေက်ာင္းေတာ္အမွတ္ျပဳျပင္မြန္းမံ၍ခန္းနားသိုက္ျမိဳက္စြာ  ေရစက္သြန္းခ်လွဴဒါန္းသည္။

ယေသာ္ဒရာေဒ၀ီ၏ သစၥာတရားကိုအေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဗုဒၼျမတ္စြာသည္ စႏၵကိႏ႖ရီဇတ္ကို၄င္း။
ေပါကၡရ၀ႆမိုးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေ၀ႆႏၱရာဇတ္ေတာ္ႀကီးကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီးႏွင့္လက္ထပ္၍ အိမ္ေရွ႕မင္းအရိုက္အရာ ႏွင္းအပ္ခံရေသာ    ညီေတာ္နႏၵမင္းသားႏွင့္ ခုႏွစ္အရြယ္ သားေတာ္ ရာဟုလာတို႕အား သာသနာ့ေဘာင္သို႕ သြတ္သြင္းခ်ီးျမွင့္သည္။ နန္းဆက္ျပတ္ၿပီဟု ပူေဆြးေသာကေရာက္ရွာသူ ခမည္းေတာ္ မင္းႀကီးအားငဲ့ညွာသျဖင့္ ေနာင္ေသာအခါ အုပ္ထိန္းသူ မိဘတို႕ ခြင့္မျပဳေသာ သား တို႕အားရဟန္းခံေပးျခင္းမျပဳရဟုု တားျမစ္ခဲ့သည္.။

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ဘိကၡဴနီသာသနာ ထူေထာင္ျခင္း
မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ ေနာက္ပါ အၿခံအရံ အမ်ိဳးသမီး ၅၀၀ တို႔ႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႕ ေရာက္လာ၍ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ  တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘိကၡဴနီ ရဟန္းျပဳခြင့္ရရန္ မျဖစ္မေန အေရးဆို ခြင့္ပန္ခဲ့သျဖင့္ ဘုရားရွင္က မိေထြးေတာ္၏ေက်းဇူးကို ေထာက္ထားၿပီးခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္
ထိုမွ သာ၀တၳိျပည္ အနာထပိတ္သူေဌး၏ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းအပ္ေသာေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးသည္။ ၄င္းေက်ာင္းေတာ္သည္ ေဇတမင္းသား၏ ဥယ်ာဥ္ေျမကို ေငြအသျပာ ၁၈ကုေဋျဖင့္၀ယ္ယူ၍ ၁၈ကုေဋအကုန္ခံလ်က္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသိုက္ျမိဳက္စြာ ေရစက္သြန္းခ်အမွ်ေ၀ သည္။ ေန႕စဥ္သံဃာတေထာင္ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းသည္။

၀ိသာခါ၏ေက်ာင္းေတာ္
သာေကတၿမိဳ႕သူ ၀ိသာခါသူေဌးသမီးသည္ မိမိဆင္ျမန္းေလ့ရွိေသာ ရတနာမ်ိဳးစုံျဖင့္္ စီခ်ယ္အပ္သည့္ အသျပာ၉ကုေဋတန္ မဟာလတာတန္ဆာကို ေရာင္းခ်၍ ပုဗၺါရံုေက်ာင္းေတာ္ျကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည္။ ေရစက္သြန္းခ်အလွဴပြဲ ျဖစ္ေျမာက္အၿပီး၀မ္းသာၿကည္ႏူးသျဖင့္ မိမိ၀မ္းဗိုက္ကို စုံတီးခတ္ေလရာ ထိုမွ ေဗ်ာစည္ေပၚထြန္းလာသည္ဟု အဆိုရွိသည္။

ဘုရားရွင္တို႕၏ ေန႔စဥ္က်င့္၀တ္
ဘုရားရွင္သည္ ေန႕စဥ္ ကိုယ္လက္သုတ္သင္ ေရသုံးသပ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆြမ္းအလွဴခံ ႀကြေတာ္မူျခင္း။ ဖလသမာပတ္၀င္စားျခင္း။ ရဟန္းသံဃာတို႕၏ ဒုလႅဘတရားကို ေဟာၾကားျခင္း။ညခ်မ္းေနညိဳခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႀကေသာ လူပရိသတ္တို႕အား  တရားဓမၼ တိုက္ေျကြးျခင္း။ညဦးယံတြင္သံဃာတို႔ႏွင့္ တရားေဆြးေႏြးျခင္း။ သန္းေခါင္ယံတြင္ နတ္ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ မရွင္းလင္းေသာအေမးပုစၦာတို႔ကိုရွင္းလင္းျခင္း
စသည္ျပဳလုပ္ၿပီး ကိုယ္လက္ႏြမ္းနယ္မွဳကို ေျဖေလ်ာ့ျခင္း ေရသပၸါယ္ျခင္းျပဳသည္.။ မိုးေသာက္ယံတြင္မူ ေလာကအားလုံးကို ၿခဳံငံုသုံးသပ္၍ ကြ်တ္ထု္ိက္သူအား ႀကည့္ရွဳ မွတ္သားေတာ္မူသည္။ ကြ်တ္ထိုက္သူတို႔တြင္ အလွမယ္ အမၺပါလီအမ်ိဳးသမီးလည္းပါ၀င္သည္။
၄၅၀ါတိုင္တိုင္ ေန႕စဥ္ရြက္ေဆာင္ေနက် လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိ
လုပ္ေဆာင္သည္။
 
 ေ၀သာလီ ျပည္ လစၦ၀ီမင္းတို႕ထံ ကိုယ္တိုင္ႀကြေရာက္၍ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ၿပီး  ကပ္ေဘးဆိုက္ေရာက္ျခင္းမွ ကယ္တင္ခဲ့သည္။
ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႕၏ ေရေၾကာင့္ျဖစ္မည့္စစ္ကို တားျမစ္ခဲ့သည္။
လစၦ၀ီမင္းတို႕ကို စစ္တိုက္ရန္ႀကံေသာ အဇာတသတ္အား လက္နက္ျဖင့္ အၿကမ္းမဖက္ ေသြးထြက္သံယိုမရွိေစရန့္ “ မင္းလုပ္သူတို႕၏ ႀကီးပြားေၿကာင္းတရား “ကို ဗုဒၶက ေဟာႀကားေတာ္မူသည္။
သို႕ရာတြင္ နတ္ေဒ၀တာတို႕ကဲ ့သို႕ ဘုန္းတန္းခိုးႀကီးေသာ လစၦ၀ီမင္းတို႔သည္ ၀ဋ္ေႀကြးမကင္းသျဖင့္ အဇာတသတ္ေၿကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ႀကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘုရားရွင္သည္မိမိအား ရန္ျပဳခဲ့့သူတို႕ကို ရန္သူအျဖစ္အမွတ္မထား  ေမတၱာျဖင့္ ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
 (၁)ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္ဘုရားအား မာန္နတ္သည္လာ၍ သူပိုင္သည္ဟု လုလာသည္တြင္ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးကို သက္ေသျပဳ သျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းတပါး။

(၂) အာဠ၀ီျပည္ အနီး ေညာင္ပင္ကို အမွီျ႔ပဳေနထိုင္သူ အာဠာ၀ကဘီလူးသည္  ေဒါသအမ်က္ ႀကီးမားလြန္းေနသျဖင့္ ျမတ္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ သြားေရာက္ ဆုံးမသျဖင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။

(၃) နာဠာဂီရိ ဆင္အား အရက္ကိုးေမာင္းတိုက္ကာ ဘုရားရွင္ကို ရန္ျပဳေသာ္လည္း ထိုဆင္ကို ဘုရားရွင္က ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။

(၄) လက္ညိွဳးေပါင္းတေထာင္ျပည့္ေအာင္ခုတ္ယူမည္ဟု ႀကံဳး၀ါးဆိုးသြမ္းေနသူ အဂၤုလိမာလအား ဗုဒၼက ေမတၱာျဖင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။
(၅)အယူလႊဲမ်ားေနသူ သစၥက ပရဗိုမ္( ရဟန္း) အား အမွန္ကို ေျဖရွင္းဆံုးမသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး

(၆)ျမင့္မုိရ္ေတာင္အားေခြပတ္၍ ၿကမ္းတမ္းေနေသာ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းအား  ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။

(၇)ျဗဟၼာ့ဘုံမွ ဗက ျဗဟၼာႀကီးသည္ ငါရွိသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ကန္႕လန္႕
တိုက္ မိုက္ေနျခင္းကို ဘုရားရွင္ ဆုံးမ၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။

(၈) ဘုရားရွင္အားကိုယ္၀န္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲလာသူ စိႏၦာမာနအမ်ိဳးသမီးအား ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတပါး။ဟူ၍  ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးရွိသည္။

ဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ ၀ါေတာ္ ေလးဆယ့္ငါးအရတြင္ မာန္နတ္၏ ေတာင္းပန္မွဳေၿကာင့္ အာရယုသခၤါရ လႊတ္ေတာ္မူသည္။

စုႏၵပန္းထိန္သည္ ဆြမ္းလွဴဒါန္းျခင္း
ဘုရားရွင္သည္ ကုသိနာရံုျပည္သို႕ အသြား ပါ၀ါျပည္ရွိ သရက္ဥယ်ာဥ္၀ယ္ ေခတၱအနားယူခိုက္ပန္းထိန္သည္ စုႏၵဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ ၀က္ပ်ိဳသားဟင္းကို ဘုန္းေပးခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္၏ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္
 ဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာပင္ မဂၢင္ရွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မရွင္းေသာ အေမးပုစၦာတို႕ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ရွင္းလင္းေဟာႀကား၍ သုဘဒၵအား ရဟႏၱာအျဖစ္  ပို ့ ေဆာင္ခဲ့သည္။၄င္းသည္ ဘုရားရွင္၏သာသနာတြင္  ေနာက္ဆံုးကြ်တ္တန္း၀င္ခဲ့သူ သာ၀က တပါးျဖစ္သည္။့

ဘုရားရွင္တို႕မည္သည္ မိမိကိုယ္စား အျခားတပါးသူကို လ်ာထားခန္႕အပ္ျခင္းမရွိ။ပုဂၢိုဳလ္ေရး ဆန္ေသာ ကိုးကြယ္မွဳကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ မလိုလား။တရားဓမၼကိုသာ အေလးထားရန္ မၾကာခဏ ဆံုးမေတာ္မူသည္။    

မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕။
သက္ရွိထင္ရွားျဖစ္တည္ေနရာမွ အဆုံးစြန္ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မည့္ေန႕။
ျမတ္ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံျမန္းေတာ္မူမည့္ေန႕။
၄င္းေန႕၀ယ္ ရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ယူႀကံဳးမရသျဖင့္ ရွဳိက္ႀကီးတငင္ငိုေႀကြးေနသည္။ သူသည္ ဘုရားရွင္အားသံေယာဇဥ္ႀကီးၿပီး မခြဲခြာႏိုင္ေသး။ အနီးကပ္ျပဳစုလုပ္ေႀကြးေနသူျဖစ္သျဖင့္ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းလည္းမျပဳရေသး။ အလြန္တရာ အားငယ္ေနသည္။
အာရုသခၤလႊတ္ရန္မာန္နတ္ေတာင္းဆို္စဥ္ကလည္း။သူက မလွဳပ္။အခုမွ ႀကီးစြာေနာင္တရေနသည္။
ဘုရားရွင္ကမူ “ငါဘုရားကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီမွ် အားကိုးတြယ္တာေနရသနည္း။ ငါသည္ တြင္းျပင္မထား မခြ်င္းမခ်န္ အလုံးစုံ ေဟာႀကားအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။မိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးဖြယ္ရွိေတာ့သည္ အာနႏၵာ”ဟု ဆို၏။

မလႅာမင္းတို႕၏  ကုသိနာရံုျပည္ အင္ႀကင္းဥယ်ာဥ္ရွိ အင္ၿကင္းပ်ိဳတို႕အႀကား ခင္းအပ္ေသာ ခုတင္ေညာင္ေစာင္းတခုႏွဳိက္ ဘုရားရွင္္သည္  ေျမာက္ဘက္သို႕ ဦးေခါင္းျပဳ၍လဲေလ်ာင္းေတာ္မူေနၿပီ။  ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္ႀကင္းပန္းတို႕သည္ အခါမဲ့ ပြင့္ဖူးႀကသျဖင့္ ဘုရားရွင္အားေႀကကြဲစြာ ႏွဳတ္ဆက္ပူေဇာ္ကံေတာ့ႀကသည္ထင့္။
 ပန္း၀တ္မွဳံတို႕သည္ကား အေလာင္းေတာ္၏ကိုယ္ေပၚသို႕ သင္းထုံႀကဲျဖန္႕ခါ တဖြဲဖြဲ ေႀကြက်လ်က္။
အင္ၿကင္းေတာႀကီးကမူ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေနသည္္။
ကဆုန္လျပည့္ည၏လမင္းသည္ လည္း ေကာင္းကင္၀ယ္တေရြ ႔ေရြ ႔ထြက္ခြာသျဖင့္ မိုးေသာက္ယံသို႕တိုင္လုၿပီ။
လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို ့သည္လည္း မလွဳပ္မယွက္ ျငိမ္သက္၀ပ္တြားလ်က္။
ဘုရားရွင္သည္ကား မ်က္လုံးအစံုက္ိုညင္သာဖြဖြ မိွတ္ကာ ဇ်ာန္္သမာပတ္တရားျဖင့္ ရင္းဖ်ားတုံ႕လွည့္ ၀င္စားေနေလၿပီ။
ေနာက္ထပ္၍ ဘုရားရွင္ထံေတာ္မွ စကားဆိုသံ အလ်င္း မၾကားရေတာ့။
ကမၻာေလာကသည္ တမုဟုတ္ခ်ည္း ဆိတ္သုန္းေတာ့ေယာင္တကား။

ရုတ္တရက္
ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းအထုရွိေသာ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးသည္သြက္သြက္ခါလ်က္..။
 ဆို ့နစ္ေၾကကြဲစြာတုန္ခါ ျမည္ဟီးလိုက္၏။
ေကာင္းကင္ယံတြင္ ျပိဳးျပက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေရာင္ျခည္လွဳိင္းတို႔သည္ထစ္ႀကိဳးရုိက္ခ်ဳန္းလိုက္သျဖင့္ ၀င္းလက္သြား၏။
 သို ့ေသာ္ ခ်က္ျခင္းပင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေမွာင္ထုႀကီးက တေလာကလုံးကို ၀ါးၿမိဳ ႀကီးစိုး ဖုံးလႊမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သတည္း။
 ဘုရားရွင္ မရွိေတာ့ၿပီတကား။


ဘုရားရွင္၏ေနာက္ဆုံးစကား
ဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ဆုံးစကၠန္႕ပိုင္းကေလးအတြင္းမွာပင္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္  “အပၸါမာေဒန သမၼာေဒထ “       မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့တန္ၾကႏွင့္။ ျဖစ္ေပၚသမွ် သဘာ၀တို႕သည္ မလြဲမေသြ ပ်က္စီးရမည္သာတည္း။ၿမဲၿမံေသာသတိျဖင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတိုးပြားေအာင္ အားထုတ္ႀက “ ဟု ဆုံးမေတာ္မူခဲ့သည္ ။

Florist မွ  ခံစားေရးသားမွ်ေ၀သည္။

No comments: